จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,917.371,318.0073.2 %5.0490.56181.2263.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร15,009.3716,050.50-6.9 %0.0189.3483.9855.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,990.572,266.0024.2 %5.0585.64166.6271.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,642.661,660.0054.4 %5.0566.6227.3495.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,807.2312,520.0015.4 %5.01,707.57498.1270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร5,141.081,611.0068.7 %5.0365.85103.3671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,470.70491.0091.0 %5.0220.9768.7568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,299.47936.0078.2 %5.0360.4478.1578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,595.19685.0087.8 %5.0302.5579.7873.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,892.06784.0084.0 %5.0262.2981.9268.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,628.25529.0088.6 %5.0218.5973.9666.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,815.24410.0092.9 %5.0284.739.1896.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,503.544,418.13-26.1 %0.0680.70311.6054.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,768.901.00100.0 %5.0290.5959.8579.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,878.26490.0083.0 %5.0479.99154.8567.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,788.74622.4977.7 %5.0399.70194.7551.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร5,102.962,756.0046.0 %5.0927.91858.807.4 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,347.271,558.0053.5 %5.0497.78565.45-13.6 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,665.462,915.0037.5 %5.03,365.151,362.5459.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,644.985,738.32-117.0 %0.0540.87663.80-22.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,117.463,467.5932.2 %5.01,308.23681.4447.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,026.055,802.78-15.5 %0.0927.91146.9484.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร17,265.8118,270.04-5.8 %0.05,396.70174.1396.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,111.952,562.0049.9 %5.0775.8074.1590.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,213.031,262.0070.0 %5.0680.7175.3888.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,090.462,580.0036.9 %5.0509.56235.7953.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,982.713,916.001.7 %0.5699.71678.873.0 %1.5
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,557.18-19.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,503.612,746.00-9.7 %0.01,118.07571.5048.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร7,130.496,560.008.0 %4.01,859.70341.1581.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,044.4710,530.00-108.7 %0.01,001.4368.2393.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,864.012,088.0057.1 %5.0680.72463.3331.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,891.573,238.0016.8 %5.0832.83202.0575.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,518.025,443.00-20.5 %0.0520.14463.7410.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร6,521.464,194.9835.7 %5.01,061.02674.5136.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,436.492,702.0021.4 %5.0528.5933.5993.6 %5.0
สพ.ยโสธร12,066.482,407.0080.1 %5.0661.69532.0019.6 %5.0
รจจ.ยโสธร40,542.6532,804.4219.1 %5.0750.80607.7619.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,839.841,123.0060.5 %5.0395.4828.8692.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,830.532,315.0039.6 %5.0661.70427.5735.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,908.091,210.0058.4 %5.0433.50205.9352.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,051.334,851.12-19.7 %0.0813.82324.1460.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,519.602,124.0053.0 %5.0813.5560.0892.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,847.304,725.6065.9 %5.03,837.32454.6288.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 130,931.9918,994.8538.6 %5.03,863.40242.4993.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 26,692.52118.9998.2 %5.01,306.83280.2178.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,479.932,239.1735.7 %5.0318.63190.0040.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร97,178.5913,589.5086.0 %5.01,692.55752.9855.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา52,944.9523,840.0055.0 %5.0798.19824.60-3.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,250.1023,496.00-184.8 %0.01,555.431,467.465.7 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,521.35166.5095.3 %5.0661.68569.8413.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,275.06940.0071.3 %5.0433.50233.1846.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร40,719.0017,446.0157.2 %5.04,043.098,186.03-102.5 %0.0
รวม 519,226 285,513 45.01 % 54,988 27,454 50.07 %