จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี6,140.09814.0086.7 %5.0534.92107.6879.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี11,393.487,510.5034.1 %5.054.50229.78-321.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,832.846,449.975.6 %2.5689.05216.3868.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,586.091,716.0052.1 %5.0369.4440.7689.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 597,528.7960,550.0137.9 %5.09,801.221,084.9788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,192.371,047.4579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 222,001.1212,421.5643.5 %5.03,586.24842.3376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,971.5437,298.40-38.3 %0.04,267.151,046.1475.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,278.082,059.0067.2 %5.0366.8860.8083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,632.541,249.0081.2 %5.0376.9147.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,250.08120.0090.4 %5.0346.210.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,493.611,898.0057.8 %5.0392.5843.6688.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,611.731.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,775.771,761.0063.1 %5.01,121.9295.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7362.9480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3696.9463.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,891.381,383.0076.5 %5.0310.1158.9081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,357.03589.0093.0 %5.0352.2954.7684.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,829.39226.0094.1 %5.0313.0471.6177.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง10,719.211,647.0084.6 %5.0397.87108.9272.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,797.391,253.0073.9 %5.0315.6154.2882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,411.82972.0086.9 %5.0222.95107.4451.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 26,154.929,718.00-57.9 %0.02,082.791,365.2634.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,604.552,545.0044.7 %5.01,046.89871.1516.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,193.078,807.00-7.5 %0.02,227.12474.0578.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,085.015,454.00-7.3 %0.01,314.52358.4672.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,626.061,978.0064.8 %5.0821.94682.1917.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 36,141.124,138.0032.6 %5.0882.58665.2124.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,186.261,243.0061.0 %5.0625.73475.3224.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,369.8542,162.00-142.7 %0.05,562.477,644.50-37.4 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,903.091,517.0061.1 %5.01,457.30283.1080.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,366.661,830.0045.6 %5.0460.88612.45-32.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,598.473,144.0031.6 %5.01,086.33795.1126.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,991.816,953.0922.7 %5.01,860.970.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,119.021.00100.0 %5.0459.570.9099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,982.652,936.0050.9 %5.01,143.37899.2321.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,402.543,125.008.2 %4.0346.9230.5891.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,229.343,468.0033.7 %5.03,994.942,872.8128.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,826.0912,281.9943.7 %5.01,885.0072.9696.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,725.1612,334.2243.2 %5.03,465.324,462.39-28.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,660.2712,455.00-87.0 %0.01,602.661,063.0533.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,090.663,251.7520.5 %5.0857.95574.5333.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,937.0910,677.10-79.8 %0.01,686.661,279.3924.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,450.9712,989.90-74.3 %0.02,314.011,990.1714.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,945.982,080.0057.9 %5.0782.07180.7876.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,296.433,152.2126.6 %5.0596.09355.9840.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,913.8511,657.92-97.1 %0.01,312.57551.4658.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,741.9933,710.70-487.1 %0.01,312.24621.5052.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,484.105,375.00-19.9 %0.0698.10813.27-16.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,433.001,348.0069.6 %5.0603.0896.5284.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,482.8923,878.60-219.1 %0.01,859.02131.0992.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,488.705,084.00-13.3 %0.01,086.33405.3262.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,240.356,300.54-20.2 %0.01,318.70243.2081.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,571.7311,640.08-53.7 %0.01,999.091,228.4338.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,283.366,990.00-63.2 %0.0839.1271.1691.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 91,299.9615,389.0083.1 %5.0760.65879.49-15.6 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,820.5210,097.0046.4 %5.0827.21488.3041.0 %5.0
รจก.ชลบุรี 257,874.19233,852.509.3 %4.52,265.692,348.96-3.7 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา94,228.1589,326.995.2 %2.51,450.111,764.00-21.6 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 47,527.3034,114.0028.2 %5.0707.82396.7643.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,780.1714,024.0011.1 %5.02,071.242,405.54-16.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,235.84782.0075.8 %5.0496.83142.0471.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,609.578,774.04-32.7 %0.01,645.32434.1273.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี25,489.0335,741.99-40.2 %0.01,538.57444.8471.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,395.573,663.0016.7 %5.01,097.85589.9546.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,271.9611,499.48-12.0 %0.01,904.01560.8270.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,654.451.00100.0 %5.0529.350.9599.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,315.426,306.0013.8 %5.0729.22346.4352.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,509.697,095.1232.5 %5.0879.34339.0061.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 185,231.3017,386.8379.6 %5.0929.17371.3860.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 261,289.0410,624.0082.7 %5.01,159.09442.3061.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 355,403.6313,064.9876.4 %5.0617.50415.8032.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)12,462.2612,925.44-3.7 %0.02,800.99169.7993.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี32,358.3619,110.8840.9 %5.0343.24313.508.7 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,907.946,458.00-122.1 %0.0291.86259.3511.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี70,990.2765,248.008.1 %4.01,382.601,309.555.3 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ72,217.59147,481.81-104.2 %0.0900.202,025.05-125.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี106,425.7286,375.0018.8 %5.0758.401,112.14-46.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,696.161.00100.0 %5.0834.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน94,960.751.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา48,771.661.00100.0 %5.0796.261.9099.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,397.101.00100.0 %5.0624.341.8599.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,389.601.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี28,287.7738,399.91-35.7 %0.01,902.082,407.04-26.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,644.946,502.6032.6 %5.03,337.462,484.3525.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี22,350.0140,363.00-80.6 %0.0553.5610.1298.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,943.591,680.0057.4 %5.01,444.62346.7576.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี25,023.1217,848.0028.7 %5.0841.26112.9086.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,865.677,766.87-13.1 %0.01,029.28771.8525.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)45,798.2622,609.0050.6 %5.01,571.42450.7271.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,540.924,208.937.3 %3.51,031.23695.4032.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,343.854,987.006.7 %3.01,406.1243.6696.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,398.082,007.0040.9 %5.0466.40201.9156.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 242,235.40421,530.00-898.0 %0.010,259.366,307.0538.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี59,475.3420,052.2866.3 %5.06,902.125,712.5117.2 %5.0
รวม 2,043,449 1,851,445 9.40 % 138,932 74,818 46.15 %