จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,758.541,092.0060.4 %5.0136.3799.3227.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,496.124,823.5043.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง7,189.656,270.6112.8 %5.0150.2348.4667.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,891.0281.0097.9 %5.0436.30122.2972.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,470.322,589.0042.1 %5.0622.71123.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง39,852.0535,719.0010.4 %5.03,284.951,997.2939.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,236.63803.0081.0 %5.0206.3051.4575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,882.971,421.0070.9 %5.0214.9250.9876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,142.811,520.0063.3 %5.0347.73116.6466.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,967.33424.0089.3 %5.0137.8851.9762.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,176.70616.0085.3 %5.0223.1033.0985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,673.641,220.4973.9 %5.0370.12109.5770.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา420.21408.002.9 %1.0311.9134.8288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,170.52828.0080.1 %5.0158.8361.6361.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4059.9077.3 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,181.618,040.1521.0 %5.01,677.10104.5093.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,135.722,638.0048.6 %5.02,044.00604.2070.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,928.512,375.0018.9 %5.0732.36482.6034.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,129.192,533.5038.6 %5.0435.03327.3824.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,801.573,024.0037.0 %5.0982.23182.7581.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,601.941,230.0073.3 %5.0584.61164.5771.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,667.321,504.0067.8 %5.0641.72464.5527.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง7,177.864,093.7943.0 %5.01,266.89780.0038.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,635.833,113.0032.8 %5.0864.25383.4655.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,539.4129.0599.5 %5.01,724.89222.9787.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง40,359.922,338.0094.2 %5.014,504.39730.0595.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,182.741,907.0054.4 %5.0468.16239.5548.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง105,041.2914,746.6786.0 %5.038,119.39476.7998.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,558.453,449.0024.3 %5.0907.95494.0045.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,381.921,207.0064.3 %5.0679.7574.4789.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,343.481,184.0064.6 %5.0527.63484.078.3 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง60,664.3833,132.8145.4 %5.024,838.012,558.1189.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,759.176,360.0045.9 %5.01,227.76514.4658.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,842.682,005.0047.8 %5.0497.11110.3477.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,244.1815,133.48-142.4 %0.01,477.53181.3387.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,266.264,041.0087.1 %5.011,252.65266.0097.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,415.122,580.0052.4 %5.0945.98260.2372.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,164.045,080.0029.1 %5.01,193.19580.2651.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,747.653,837.0019.2 %5.0830.10186.4577.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง103,917.8323,100.6777.8 %5.01,102.32689.5737.4 %5.0
สพ.ระยอง123,814.7013,860.4088.8 %5.0422.69269.0536.3 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ11,109.87ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ495.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,215.181,949.0039.4 %5.0394.48263.3833.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,078.785,518.98-8.7 %0.01,174.17677.8242.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,015.403,219.0019.8 %5.0831.88519.5637.5 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,627.7315,848.00-64.6 %0.01,573.51911.2942.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,129.591,860.0055.0 %5.0584.68120.7479.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง11,692.535,403.9253.8 %5.0679.76499.2426.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก4,003.995,543.09-38.4 %0.0816.7937.7595.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 132,358.5017,580.5245.7 %5.01,533.851,386.169.6 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 239,842.3810,226.0074.3 %5.01,110.80687.6338.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,630.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5266.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคระยอง234,778.77141,771.0039.6 %5.01,217.321,919.24-57.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด60,716.6559,236.002.4 %1.0563.46945.44-67.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย39,542.6645,064.00-14.0 %0.0854.08860.56-0.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง31,784.9148,420.00-52.3 %0.0659.17456.0030.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง31,438.1817,056.0045.7 %5.0603.20456.1124.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,742.1222,586.77-235.0 %0.01,549.171,918.05-23.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,423.234,222.0022.1 %5.01,060.08656.5038.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง510.63891.30-74.5 %0.0356.48145.5259.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง31,739.0818,544.2041.6 %5.06,100.549,998.54-63.9 %0.0
รวม 1,227,472 645,298 47.43 % 138,476 37,252 73.10 %