จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด2,506.97772.0069.2 %5.0351.75108.6769.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,593.059,377.3152.1 %5.044.09107.34-143.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,780.877,243.59-51.5 %0.069.3264.337.2 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ108.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,105.411,017.0075.2 %5.0475.5235.9592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,801.6511,432.0022.8 %5.01,699.18572.4566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,926.751.00100.0 %5.0219.5539.8981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,780.99485.0087.2 %5.0311.9372.4976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,508.79452.0087.1 %5.0222.7154.0675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,636.30307.0091.6 %5.0150.7247.1468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,525.01256.0092.7 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง6,282.34407.0093.5 %5.0204.58106.3448.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,669.2113,589.33-40.5 %0.01,471.60282.3980.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,209.173,000.0028.7 %5.01,017.151,072.55-5.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,543.76571.0077.6 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,840.671,806.0053.0 %5.0558.22368.2034.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,837.991,371.0076.5 %5.0805.43463.1442.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ824.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ211.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,948.681,386.0072.0 %5.0710.35504.2229.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด8,270.311,395.0083.1 %5.01,090.67967.3811.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,721.823,964.00-130.2 %0.0403.12687.42-70.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,041.261,289.0068.1 %5.0976.57905.927.2 %3.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,214.362,717.1015.5 %5.0544.36546.73-0.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,654.8912,998.10-129.9 %0.01,014.61160.2584.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,445.881,294.0010.5 %5.0691.33378.8945.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,246.27728.0077.6 %5.0653.3064.7090.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,761.59807.0070.8 %5.0444.13286.9235.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,267.032,952.359.6 %4.5691.33461.0733.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,467.3725,661.00-474.4 %0.0995.591,468.58-47.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,712.936,283.00-266.8 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,656.193,542.003.1 %1.5482.16416.2113.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบ6,080.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ60.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,051.70996.0067.4 %5.0482.16424.8711.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,518.433,236.008.0 %4.0704.057,334.00-941.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,230.051,511.0053.2 %5.0342.29768.82-124.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,191.122,002.0037.3 %5.0526.258,037.35-1,427.3 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด709.242,782.80-292.4 %0.0336.4941.9487.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,227.521,849.0042.7 %5.0707.68374.0047.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,175,037.0037,624.3099.3 %5.0561.701,168.96-108.1 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 8,146.294,732.0041.9 %5.0211.06132.0537.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,742.44915.0066.6 %5.0387.08123.1168.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,277.402,895.0045.1 %5.01,109.69278.3574.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,153.481,305.0058.6 %5.0615.27217.9964.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,355.153,072.0029.5 %5.0764.76471.2938.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,122.561,874.0040.0 %5.0596.25179.6669.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,236.662,397.5043.4 %5.0384.39275.5328.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,519.9598.8099.1 %5.01,332.20504.0062.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด124,436.5334,430.5472.3 %5.0957.991,618.80-69.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,338.5617,132.9111.4 %5.0571.91822.98-43.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,482.349,323.0054.5 %5.0553.50647.12-16.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,066.3616,936.58-110.0 %0.01,325.301,128.5514.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,206.242,112.4034.1 %5.0472.24407.2013.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,600.69694.6373.3 %5.0223.70337.44-50.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,066.4411,815.0038.0 %5.03,550.443,058.1413.9 %5.0
รวม 5,576,674 276,839 95.04 % 34,336 39,838 -16.03 %