จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา740.56669.009.7 %4.5258.65107.7258.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,208.023,840.90-19.7 %0.0452.24111.3075.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,667.083,595.502.0 %1.0696.840.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,164.451,411.0055.4 %5.0601.7618.3397.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา22,345.8424,474.29-9.5 %0.04,481.021,579.7264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,426.511,937.0056.2 %5.0335.47210.0737.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,813.001,183.0069.0 %5.0253.13108.8557.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,270.65894.0079.1 %5.0330.7157.7582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,653.07650.0082.2 %5.0369.1271.7280.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,044.301,197.0070.4 %5.0219.8855.0275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,845.311,705.0055.7 %5.0190.6597.5148.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,758.891,151.0069.4 %5.0265.64105.9560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,249.82514.0087.9 %5.0219.7844.3579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,486.98214.0093.9 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,580.1611.0099.7 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,595.073,884.1015.5 %5.01,172.24253.8478.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,283.772,871.0033.0 %5.01,020.11745.5626.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,270.063,165.003.2 %1.5677.82107.6784.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,044.171,391.0054.3 %5.0601.76654.59-8.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,934.344,683.00-19.0 %0.0867.981,369.90-57.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,087.845,569.20-9.5 %0.01,833.521,071.6741.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,227.272,851.00-28.0 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,921.683,648.0025.9 %5.01,210.301,013.0016.3 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,577.327,089.00-54.9 %0.01,115.20405.6763.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,676.6919,610.00-126.0 %0.01,134.21278.1275.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา2,060.472,761.00-34.0 %0.0707.66286.7259.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,830.731,083.0071.7 %5.0810.9486.1689.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,197.492,107.0034.1 %5.0563.73138.2475.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,758.414,130.00-9.9 %0.0791.92220.5472.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,197.840.00100.0 %5.01,152.081,271.99-10.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,727.516,043.0021.8 %5.01,077.16359.9166.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,526.751,809.0048.7 %5.0734.87160.5578.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,736.7114,655.36-117.5 %0.01,590.59100.8093.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา12,252.773,459.0071.8 %5.0792.45357.3954.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,312.453,249.0038.8 %5.0906.02493.7145.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,355.881,316.0060.8 %5.0715.86190.0073.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,213.293,245.0037.8 %5.01,792.46386.2178.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,515.403,784.0016.2 %5.0677.8235.7194.7 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,803.653,143.0073.4 %5.0734.87284.4761.3 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 88,764.6664,336.8827.5 %5.01,261.55723.4042.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,072.031,262.0069.0 %5.0449.6382.9181.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,317.645,785.5520.9 %5.01,024.21442.8356.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,988.851,363.0065.8 %5.0791.92311.6060.7 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,336.4422,727.47-119.9 %0.01,799.301,151.9836.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,803.802,176.0042.8 %5.0639.3132.3494.9 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,909.928,373.00-114.1 %0.0647.34878.75-35.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 123,825.6721,019.9911.8 %5.0993.86444.8855.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 221,717.798,717.4459.9 %5.01,662.38562.6166.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)16,993.527,193.0057.7 %5.01,959.15265.5686.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,635.913,343.208.1 %4.0305.84280.258.4 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 34,475.5931,448.008.8 %4.0873.74934.66-7.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา62,747.8179,875.00-27.3 %0.01,263.45828.2534.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา106,889.8363,736.0040.4 %5.0802.351,289.46-60.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,947.3415,500.0029.4 %5.0673.131,618.22-140.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,910.5911,314.6040.2 %5.0669.09424.2336.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง38,992.3840,488.00-3.8 %0.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม92,656.0130,855.2366.7 %5.0753.571,083.08-43.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,068.2325,039.00-176.1 %0.01,734.591,262.9227.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,761.264,243.00-12.8 %0.0734.87726.831.1 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,744.53838.0069.5 %5.0487.66233.3252.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา16,304.1011,952.0026.7 %5.03,625.085,776.24-59.3 %0.0
รวม 787,028 610,579 22.42 % 54,737 32,198 41.18 %