จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,678.25584.0078.2 %5.0478.09217.0554.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,950.615,709.0036.2 %5.059.350.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,902.71519.0491.2 %5.071.0734.9850.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,360.851,710.0049.1 %5.0725.30276.7061.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,199.031,584.0050.5 %5.0668.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,926.145,046.8049.2 %5.01,790.19776.0456.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,721.081,042.0077.9 %5.0288.170.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,982.14339.0091.5 %5.0305.2655.7981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,719.66588.0084.2 %5.0444.9370.9984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,016.00992.0075.3 %5.0276.3595.6165.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,819.59644.0083.1 %5.0333.2635.7389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,503.641,512.0066.4 %5.0462.9896.0779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,734.91445.0088.1 %5.0239.1143.1082.0 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ25,706.0119,284.0025.0 %5.01,660.271,112.7733.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว6,480.801,971.0069.6 %5.01,219.711,577.29-29.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,882.852,915.03-1.1 %0.0478.09118.6875.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,952.092,364.8066.0 %5.0699.8289.4787.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,045.071,947.0051.9 %5.0991.52974.691.7 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,228.421,137.0064.8 %5.0687.27211.6269.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,764.181,210.7056.2 %5.0554.15591.30-6.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,478.872,577.4242.5 %5.01,105.622,919.97-164.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,284.99260.0088.6 %5.0511.83330.3235.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,923.451,410.0064.1 %5.0953.49692.3427.4 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,498.135,130.6021.0 %5.01,162.67578.9650.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,992.4414,394.41-80.1 %0.01,295.78211.1683.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,293.101,211.0077.1 %5.0820.38493.7239.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,368.161,078.0068.0 %5.0744.31135.3981.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,372.74575.0083.0 %5.0554.15518.526.4 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,033.363,640.769.7 %4.5934.47161.0282.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,368.6463,887.49-903.2 %0.01,428.891,313.898.0 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,804.771,835.6568.4 %5.0744.31218.1170.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วไม่ครบ10,196.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,120.08921.0091.7 %5.0649.23341.9247.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,398.112,651.3022.0 %5.0782.34655.9316.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,737.291,747.00-0.6 %0.0915.46205.2077.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,919.253,175.0019.0 %5.0972.50641.2534.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,405.602,536.4825.5 %5.0649.2392.9285.7 %5.0
สพ. สระแก้ว11,879.902,820.0076.3 %5.0744.31679.868.7 %4.0
รจจ.สระแก้ว 47,281.8737,130.0021.5 %5.0871.491,301.04-49.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,834.37924.0067.4 %5.0535.73116.4278.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,796.021,875.0060.9 %5.0801.36686.8514.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,991.021,183.0060.4 %5.0592.19279.5552.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,810.016,531.0716.4 %5.0972.51721.0125.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,227.141,560.0051.7 %5.0687.2690.0386.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,546.4019,762.86-71.2 %0.03,672.781,086.5570.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว15,705.268,367.0146.7 %5.0862.44742.7713.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,875.643,816.0070.4 %5.0988.4756.7594.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 119,529.9217,443.7910.7 %5.01,499.13429.2771.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,661.944,713.0085.6 %5.0289.4710.1796.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,271.2444,740.00-92.3 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบ3,278.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ968.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,318.8416,628.40-285.0 %0.01,774.941,801.42-1.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,841.833,043.0020.8 %5.0858.41221.1674.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,658.451,068.0059.8 %5.0516.12164.2368.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 398,803 330,181 17.21 % 43,199 25,408 41.18 %