จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,950.615,709.0036.2 %5.059.350.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,902.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.571.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,360.851,710.0049.1 %5.0725.30276.7061.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,199.031,584.0050.5 %5.0668.250.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,926.145,046.8049.2 %5.01,790.19776.0456.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,721.081,042.0077.9 %5.0288.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,719.66588.0084.2 %5.0444.9370.9984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,016.00992.0075.3 %5.0276.3595.6165.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,819.59644.0083.1 %5.0333.2635.7389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,503.641,512.0066.4 %5.0462.9896.0779.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,734.91445.0088.1 %5.0239.1143.1082.0 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว6,480.801,971.0069.6 %5.01,219.711,577.29-29.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,882.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5478.09118.6875.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,952.092,364.8066.0 %5.0699.8289.4787.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,228.421,137.0064.8 %5.0687.27211.6269.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,764.181,210.7056.2 %5.0554.15591.30-6.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,478.872,577.4242.5 %5.01,105.622,919.97-164.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,284.99260.0088.6 %5.0511.83330.3235.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,923.451,410.0064.1 %5.0953.490.9099.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,498.135,130.6021.0 %5.01,162.67578.9650.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,992.4414,394.41-80.1 %0.01,295.78211.1683.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,293.101,211.0077.1 %5.0820.38493.7239.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,372.74575.0083.0 %5.0554.15541.952.2 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วไม่ครบ3,640.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ161.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วไม่ครบ10,196.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,737.291,747.00-0.6 %0.0915.46205.2077.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,919.253,175.0019.0 %5.0972.50641.2534.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ. สระแก้ว11,879.902,820.0076.3 %5.0744.31679.868.7 %4.0
รจจ.สระแก้ว ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,834.37924.0067.4 %5.0535.73116.4278.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วไม่ครบ1,875.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ686.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,991.021,183.0060.4 %5.0592.19279.5552.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,810.016,531.0716.4 %5.0972.51721.0125.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบ19,762.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,086.55ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว15,705.268,367.0146.7 %5.0862.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 119,529.9217,443.7910.7 %5.01,499.13429.2771.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,130.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบ3,278.23ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ968.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,318.8416,628.40-285.0 %0.01,774.941,801.42-1.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,841.833,043.0020.8 %5.0858.41221.1674.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 177,788 113,377 0.00 % 23,908 14,157 0.00 %