จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,913.07963.8675.4 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,662.0510,974.9941.2 %5.080.50196.76-144.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,371.971,132.0066.4 %5.0755.5070.3790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์25,084.9411,520.0054.1 %5.02,638.09560.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09110.6568.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,769.90671.0082.2 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,765.49565.0085.0 %5.0237.1836.2584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,050.221,037.0074.4 %5.0423.7489.4778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,241.37534.0087.4 %5.0403.4671.9382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,965.75488.0087.7 %5.0437.8871.6383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,119.22709.0082.8 %5.0367.3897.4273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,838.01573.0085.1 %5.0342.05105.1369.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,799.33748.0080.3 %5.0293.5556.8480.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,084.12848.0079.2 %5.0308.0821.4093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,138.76714.0082.7 %5.0350.68105.5269.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,881.09458.0088.2 %5.0268.7772.0673.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,552.35542.0088.1 %5.0306.2651.9783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,860.95519.0086.6 %5.0264.939.0396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,928.67324.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,299.94273.0093.7 %5.0177.675.6396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,852.38243.0093.7 %5.0295.570.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,757.38440.0088.3 %5.0376.9049.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,933.53687.0082.5 %5.0308.437.2497.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,759.242,863.8523.8 %5.0945.66719.1524.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,305.051,909.2442.2 %5.0580.8295.9583.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,098.97733.0076.3 %5.0581.00228.0060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,089.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5539.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย3,161.55663.0079.0 %5.0482.14262.2045.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,509.002,700.0040.1 %5.01,135.821,033.579.0 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,189.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,079.13947.0069.2 %5.0679.42884.29-30.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,501.68433.7092.1 %5.01,325.983,122.24-135.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ527.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,890.954,113.0015.9 %5.01,364.02296.4878.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ14,643.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,146,669.0075,257.2493.4 %5.07,930.16731.5090.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,182.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ399.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,290.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.583.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,147.31540.0082.8 %5.0831.5792.1588.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,126.911,355.0056.7 %5.0660.42387.0441.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,736.393,508.006.1 %3.0945.64343.8563.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,489.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,138.32ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,506.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ537.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,725.1011,213.2611.9 %5.01,222.30162.7986.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์12,238.362,790.3277.2 %5.0926.65555.8440.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์6,240.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,554.180.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,414.314,411.4040.5 %5.01,668.27730.5256.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,297.093,352.0022.0 %5.01,059.76635.8040.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,865.695,057.00-30.8 %0.0774.52105.7386.3 %5.0
สพ.บุรีรัมย์61,899.1311,971.0180.7 %5.0834.64848.73-1.7 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ37,218.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ481.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,675.211,449.6245.8 %5.0584.36436.1425.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,996.192,334.0022.1 %5.0660.42350.4146.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,234.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,116.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ510.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,720.748,846.07-225.1 %0.01,059.76367.0565.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)32,206.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,491.82790.6568.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 192,769.8617,602.0081.0 %5.01,106.10501.0054.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 227,209.8815,244.0044.0 %5.01,404.65488.6565.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 320,526.3813,460.8034.4 %5.01,621.71509.7768.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,888.888,406.7357.7 %5.02,647.981,038.0060.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบ104,056.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,819.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,919.18ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก93,196.4727,056.0071.0 %5.0966.42629.2534.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,646.663,008.0017.5 %5.0907.65571.3537.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,909.11574.4680.3 %5.0603.38330.2545.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,681,835 266,764 0.00 % 47,820 19,319 0.00 %