จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์649.510.00100.0 %5.0203.02180.5011.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์33,561.6517,872.0046.7 %5.099.14187.68-89.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,936.467,992.1110.6 %5.076.640.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,604.942,535.8829.7 %5.0863.01380.2955.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,171.751,495.0052.9 %5.0746.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์22,119.089,005.0159.3 %5.02,363.66870.2563.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,547.15811.0082.2 %5.0302.0312.7395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,777.342,208.0053.8 %5.0255.6669.3572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,738.73826.0082.6 %5.0307.8054.6782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,613.30771.0083.3 %5.0253.7035.6985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,536.09597.0086.8 %5.0246.3810.3095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,574.70484.0089.4 %5.0242.0412.5394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,543.71459.0089.9 %5.0195.189.6595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,574.70635.0086.1 %5.0292.3151.0582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,536.09839.0081.5 %5.0364.5512.0196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,574.701,126.0075.4 %5.0301.5077.3874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,574.70684.0085.0 %5.0191.1313.3293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,644.301,042.0077.6 %5.0329.7651.2384.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,993.2110,984.008.4 %4.0864.99310.9964.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,146.805,986.27-44.4 %0.0918.04840.728.4 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0575.37279.3051.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,450.24572.0083.4 %5.0602.94392.7134.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,112.54863.0072.3 %5.0584.72427.9726.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,462.561,643.2052.5 %5.0784.92613.0321.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,427.201,024.0070.1 %5.0708.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,315.211.00100.0 %5.02,302.741.8599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,141.713,700.00-17.8 %0.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์6,118.244,186.4131.6 %5.01,792.77952.2046.9 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,905.214,793.622.3 %1.01,355.404.5699.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,653.2815,269.99-129.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,830.791,958.7048.9 %5.0956.07269.5071.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.101.8597.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8952.3027.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4534.5548.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,651.201,219.0066.6 %5.0857.8149.4094.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,087.45563.0081.8 %5.0651.81463.4628.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,890.574,432.72-13.9 %0.0899.02389.4156.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์6,858.6021,534.99-214.0 %0.01,673.812,220.78-32.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,855.794,571.00-18.5 %0.0570.48685.25-20.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,734.873,036.0018.7 %5.0937.05578.7538.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์13,106.7013,098.330.1 %0.53,751.42359.4190.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,651.243,153.0072.9 %5.01,596.57616.5561.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,409.462,424.1555.2 %5.0956.07723.3324.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,950.804,570.00-54.9 %0.0203.02385.86-90.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,390.157,812.00-22.3 %0.01,735.72510.8070.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,654.863,300.009.7 %4.5626.8460.3190.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,713.063,277.0072.0 %5.0822.96590.7228.2 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์55,733.391.00100.0 %5.0976.041.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์628.65984.00-56.5 %0.0211.66129.7338.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,973.573,045.2123.4 %5.0880.00477.3445.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,512.161,116.0068.2 %5.0272.74219.2419.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,180.061.00100.0 %5.0708.980.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,908.801.00100.0 %5.0956.070.9099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,913.345,702.2217.5 %5.0975.08210.7178.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์11,394.992,746.0075.9 %5.01,373.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)13,144.5913,219.18-0.6 %0.02,212.081,367.0438.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 138,143.4618,695.0051.0 %5.01,284.99540.2358.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 218,517.4213,782.0725.6 %5.01,256.31229.2781.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 38,744.436,213.0028.9 %5.01,597.44235.0085.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,764.391.00100.0 %5.0377.202.8599.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,964.795,124.5926.4 %5.0371.20466.60-25.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์108,589.47112.1199.9 %5.01,729.48622.8164.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์150,941.3050,069.0066.8 %5.01,250.81757.2539.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,809.8021,952.0059.9 %5.0699.12427.4538.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม87,000.5230,288.0065.2 %5.0943.50237.9074.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท64,300.3524,313.9962.2 %5.0807.13684.8215.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ103,250.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5854.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ104,378.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5907.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,997.1940,901.14-192.2 %0.02,558.653,582.87-40.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 4,460.842,394.0046.3 %5.0784.92334.4057.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,527.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ145.46ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์36,510.1313,795.0062.2 %5.09,530.086,127.2335.7 %5.0
รวม 980,275 427,812 56.36 % 66,230 30,503 53.94 %