จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,978.751,311.0067.0 %5.0525.76213.5459.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ30,926.6046,446.00-50.2 %0.0245.87154.6137.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,732.092,408.00-39.0 %0.0933.85173.9681.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,410.542,203.0035.4 %5.0800.7467.0291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ15,469.319,896.0036.0 %5.03,158.72735.1576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,467.252,261.0049.4 %5.0268.7886.0568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,221.95782.0081.5 %5.0435.2285.2680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,115.08822.0080.0 %5.0323.5551.5684.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,253.50776.0081.8 %5.0356.9053.2985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,001.18242.0094.0 %5.0215.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,075.69356.0091.3 %5.0264.520.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,023.95315.0092.2 %5.0195.080.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,023.95378.0090.6 %5.0278.2270.9474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,960.92423.0089.3 %5.0152.460.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,047.59340.0091.6 %5.0227.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,047.59453.0088.8 %5.0252.8942.8383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,036.31447.0088.9 %5.0178.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,115.08629.0084.7 %5.0264.0036.1186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,984.56340.0091.5 %5.0189.664.6797.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,960.92310.0092.2 %5.0194.627.0596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,075.69287.0093.0 %5.0207.809.7695.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,130.821,091.0073.6 %5.0256.9171.9172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,143.18639.0084.6 %5.0246.9585.4065.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ12,270.933,330.2972.9 %5.0952.84439.8553.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,921.301,110.1062.0 %5.0341.63105.4569.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,887.80777.0073.1 %5.0539.73271.7049.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,799.77766.0072.6 %5.0505.95168.1566.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,865.26946.0067.0 %5.0389.42176.7054.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,511.954,422.7232.1 %5.01,295.151,623.43-25.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,407.371,105.0067.6 %5.0762.70251.7567.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,380.451,070.7068.3 %5.0648.61303.0053.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ18,624.495,600.8869.9 %5.03,177.742,738.4613.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,607.789,222.96-253.7 %0.0592.131,239.02-109.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,280.987,243.10-15.3 %0.01,523.371,208.6420.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,557.295,010.149.8 %4.51,504.33313.5079.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,845.1613,182.9516.8 %5.01,333.1846.8696.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ5,197.152,518.0051.6 %5.0971.88823.0315.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,856.601,321.0028.8 %5.065.2788.22-35.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,246.851,589.0062.6 %5.0849.0376.2891.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,206.59778.0075.7 %5.0686.64258.7262.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,152.235,051.14-21.6 %0.0647.65474.1926.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,717.352,785.1451.3 %5.01,400.50479.9165.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,240.895,605.00-6.9 %0.01,333.1825.7998.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,478.633,520.0021.4 %5.01,162.04490.2057.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ30,765.4813,836.3055.0 %5.010,383.67209.1798.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,596.451,460.0068.2 %5.0743.69785.19-5.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ4,104.901,370.9666.6 %5.0748.45331.9355.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,539.134,498.470.9 %0.51,181.06407.8865.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,255.273,760.2059.4 %5.0438.57290.0033.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ6,175.564,876.4021.0 %5.0806.04140.4882.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,209.923,376.1072.3 %5.0914.83551.9539.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 47,514.5328,671.7039.7 %5.0941.30532.7243.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,818.961,385.0050.9 %5.0572.54116.2179.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,632.233,182.4012.4 %5.0819.75418.0049.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,023.041,077.0064.4 %5.0648.61259.1860.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ6,029.575,288.7012.3 %5.01,104.97409.2563.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,338.594,937.007.5 %3.51,447.30368.8574.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,584.418,558.10-231.1 %0.01,219.09367.8969.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)97,440.4321,587.8077.8 %5.02,795.22348.5487.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 160,805.6425,322.7758.4 %5.02,260.8394.5095.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 265,615.3513,316.3079.7 %5.01,088.17524.3051.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3183,113.164,275.8497.7 %5.09,683.04396.6295.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 423,017.5811,730.0049.0 %5.01,468.59415.1071.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,744.759,456.00-152.5 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ222,252.45147,400.0033.7 %5.02,457.392,003.6018.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ29,782.4023,683.0020.5 %5.0933.39827.2111.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์120,908.4923,182.7280.8 %5.01,030.301,872.88-81.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ53,459.6525,993.0051.4 %5.0882.99343.4161.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ125,543.2352,542.0058.1 %5.0852.95355.0458.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ21,916.9835,996.99-64.2 %0.02,089.541,167.9844.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,376.332,667.0021.0 %5.0743.69383.9048.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,420.681,652.0051.7 %5.0724.67453.8537.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ34,540.1125,800.0025.3 %5.010,134.313,179.3768.6 %5.0
รวม 1,440,785 660,994 54.12 % 90,384 31,493 65.16 %