จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 275,460.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5435.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี35,300.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5126.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี86,932.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5363.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี341,135.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,372.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,706.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5947.69117.2387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี33,719.2727,396.0018.8 %5.03,800.081,224.2467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,991.072,997.5039.9 %5.0348.1798.7071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,165.43983.0081.0 %5.0294.6075.4574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,087.18931.0077.2 %5.0384.1141.3589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,720.45450.0087.9 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,847.42712.0081.5 %5.0449.4781.3181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,804.93609.0084.0 %5.0266.6053.4979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร5,052.82869.0082.8 %5.0354.9362.2882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,874.65612.0084.2 %5.0373.5054.9085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,861.61433.0088.8 %5.0286.4164.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,917.07805.0079.4 %5.0369.1164.4382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,123.59522.0087.3 %5.0415.1563.1884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,851.07848.0078.0 %5.0479.3188.7081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น4,043.67574.0085.8 %5.0303.9065.9178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,893.90589.0084.9 %5.0415.0010.3897.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม4,149.63543.0086.9 %5.0190.029.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,747.37592.0084.2 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง4,091.77484.0088.2 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร4,031.38751.0081.4 %5.0357.5761.7982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง4,187.40308.0092.6 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,956.26368.0090.7 %5.0148.4061.7858.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,903.09669.0082.9 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบ5,183.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ439.33ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,457.2115,648.90-186.8 %0.01,461.122,465.92-68.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี3,126.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5414.43106.8374.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,052.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5296.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,981.26100.0096.6 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,031.021,689.0044.3 %5.0584.83336.8942.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,593.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5640.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,626.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5895.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,566.493,373.2226.1 %5.01,270.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,528.293,472.491.6 %0.5928.6715,609.38-1,580.8 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 719,442.4223,812.00-22.5 %0.06,128.315,455.5011.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ไม่ครบ1,987.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ309.35ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี4,020.232,206.0045.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี9,340.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,884.165,857.38-19.9 %0.01,880.04432.8477.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,430.456,381.54-162.6 %0.0560.99447.1620.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ7,660.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,499.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี14,469.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,316.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,809.1622,179.00-105.2 %0.03,821.875,391.80-41.1 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,770.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,764.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,133.791,704.0058.8 %5.01,080.80107.5690.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,569.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,440.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,455.4813,524.86-0.5 %0.04,863.811,112.3377.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,928.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี25,142.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,474.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5985.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,423.313,000.0012.4 %5.0896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี4,181.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,118.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี21,553.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,215.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี4,047.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,790.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,091.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,556.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,771.511,394.6589.1 %5.0966.71501.2048.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4,066.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,547.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี8,720.7810,075.15-15.5 %0.02,354.88526.7877.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี4,064.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี28,294.5917,829.9637.0 %5.0911.06380.2958.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี77,198.0025,975.0066.4 %5.0664.49560.2015.7 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 106,446.76100,896.005.2 %2.52,012.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,543.291,628.5654.0 %5.0890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,522.343,884.1614.1 %5.01,137.851,032.069.3 %4.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี38,327.9818,692.0051.2 %5.01,446.87754.0747.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,364.237,360.320.1 %0.51,537.19548.1564.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี5,062.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,461.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,408.187,366.64-116.1 %0.01,192.65948.9520.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,891.6419,482.21-78.9 %0.03,362.72678.5779.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11,009.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,665.8054.2098.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี22,453.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5797.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 173,439.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,085.17593.7580.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 238,631.8524,040.0737.8 %5.01,369.17527.7761.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3114,943.8914,360.4287.5 %5.03,186.08601.6181.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ327.75ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 570,395.9319,216.0072.7 %5.03,151.45666.1278.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ81,111.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม85,128.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,362.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี59,720.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี109,455.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,017.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี57,550.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,211.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ81,111.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,130.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล93,583.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,078.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี30,839.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,163.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,624.6035,891.95-237.8 %0.03,778.84815.0578.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี20,309.6025,506.99-25.6 %0.01,111.06402.1563.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,437.362,950.0014.2 %5.0644.00110.2082.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีไม่ครบ45,085.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ703.81ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,198.412,622.0037.5 %5.01,175.88790.4032.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,371.9510,665.00-98.5 %0.01,461.12121.2391.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,653.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี73,784.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,449.685,644.5512.5 %5.0
รวม 771,587 495,831 0.00 % 77,300 50,604 0.00 %