จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,800.633,147.0034.4 %5.0490.5656.6388.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร15,108.7715,995.48-5.9 %0.0189.3492.6651.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรไม่ครบ1,214.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ229.01ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร4,112.981,626.0060.5 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร16,396.3113,336.0018.7 %5.01,707.57429.0574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,971.781,603.0067.8 %5.0365.85107.5870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,501.02519.0090.6 %5.0220.9766.2670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,374.62858.0037.6 %5.0360.4443.0488.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,641.70605.0089.3 %5.0302.5548.8683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,683.29684.0085.4 %5.0262.2984.6867.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว5,013.57587.0088.3 %5.0218.5979.2963.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,852.57361.0093.8 %5.0284.739.5596.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,458.744,016.25-16.1 %0.0699.72225.1567.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,667.190.00100.0 %5.0290.5957.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ795.60633.0020.4 %5.0479.99217.5554.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,569.81621.0075.8 %5.0399.70193.8051.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,369.431,816.0046.1 %5.0497.78656.16-31.8 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,719.132,618.0044.5 %5.01,003.981,080.54-7.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,580.084,900.28-89.9 %0.0540.87534.811.1 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรไม่ครบ3,089.68ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,324.676,761.58-56.3 %0.0927.91188.8379.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร16,718.1117,569.75-5.1 %0.05,206.54183.2896.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,128.652,578.0049.7 %5.0813.83270.2366.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,092.851,077.0073.7 %5.0680.71128.1781.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,117.542,052.0050.2 %5.0509.56352.8530.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่ครบ2,082.27ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,537.082,854.00-12.5 %0.01,118.07594.1946.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบ5,409.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ227.90ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,050.869,988.00-97.7 %0.01,001.4368.2393.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,780.302,149.0055.0 %5.0680.72220.2067.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,798.313,742.001.5 %0.5832.83150.1582.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,547.945,454.00-19.9 %0.0520.14496.644.5 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,761.143,764.0234.7 %5.01,022.99658.6235.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,408.552,701.0020.8 %5.0509.5538.8092.4 %5.0
สพ.ยโสธร11,689.712,616.0077.6 %5.0623.66365.8441.3 %5.0
รจจ.ยโสธร40,884.8434,968.2614.5 %5.0751.40491.3734.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,858.651,089.0061.9 %5.0395.4853.4186.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,858.402,845.0026.3 %5.0661.70514.9622.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,927.42741.0074.7 %5.0433.50186.6556.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,124.674,651.20-12.8 %0.0813.82381.1153.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,425.501,778.0059.8 %5.0805.9689.2388.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,019.744,673.4166.7 %5.03,837.32328.4991.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 164,477.3219,872.0469.2 %5.03,448.95481.6486.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,727.35108.4299.0 %5.01,306.83259.7180.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร96,910.527,914.8191.8 %5.01,692.55920.5445.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ28,712.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ789.45ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,313.5224,448.00-194.1 %0.01,555.431,483.684.6 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,545.48136.2096.2 %5.0661.68539.2718.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,941.13872.0070.4 %5.0433.50333.8323.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 426,920 221,330 0.00 % 40,128 13,763 65.70 %