จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,495.74927.0079.4 %5.0592.8578.4686.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ20,611.637,822.5862.0 %5.0128.4573.6342.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,282.815,709.45-73.9 %0.0783.01178.3877.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,725.272,730.0026.7 %5.0840.2420.5697.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ15,869.419,441.6040.5 %5.03,064.92945.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ5,161.952,244.0056.5 %5.0375.13114.9569.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,922.44513.0086.9 %5.0346.9335.9089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,090.01549.0086.6 %5.0338.7339.9688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,838.32348.0090.9 %5.0463.2173.1784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,201.31788.0081.2 %5.0422.3759.6985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,962.01716.0081.9 %5.0307.5491.0370.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,108.34628.0084.7 %5.0223.0042.8180.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,834.56381.0090.1 %5.0381.2935.7190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,064.52553.0086.4 %5.0480.9571.1285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,022.64548.0089.1 %5.0334.7690.8272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,725.92430.0090.9 %5.0488.4256.0588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,791.24379.0090.0 %5.0260.6132.0887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,047.23374.0092.6 %5.0392.0089.1177.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,705.233,577.3424.0 %5.0878.09745.8415.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,656.481.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,940.301,065.0063.8 %5.0509.77276.4545.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,145.671,382.0056.1 %5.0733.73218.5070.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,399.105,990.01-36.2 %0.01,125.291,019.999.4 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,494.641,690.0051.6 %5.0859.07127.0185.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,287.481,556.0052.7 %5.0630.88380.0039.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,002.966,344.0029.5 %5.02,950.831,532.3548.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,461.439,028.68-266.8 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,533.094,737.0014.4 %5.01,355.32955.8429.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,760.945,428.44-44.3 %0.0935.14190.9079.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ9,920.2614,123.00-42.4 %0.01,503.04108.0092.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,049.032,299.9062.0 %5.01,049.23182.5382.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,752.10753.0057.0 %5.032.8955.42-68.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,596.622,658.0026.1 %5.0878.0883.7190.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,157.281,087.0065.6 %5.0707.13477.7032.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,191.243,588.0070.6 %5.0622.34477.9323.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,536.7139,715.00-427.0 %0.01,981.022,646.02-33.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,802.452,034.0046.5 %5.01,030.22409.8560.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,342.5414,846.10-241.9 %0.01,163.3369.0094.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,673.262,746.0025.2 %5.0992.19455.3654.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,098.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,106.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,604.401,242.0081.2 %5.01,524.63214.1786.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,880.694,466.388.5 %4.01,049.20345.6667.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,508.243,532.7721.6 %5.0725.9670.0790.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ48,187.662,343.0095.1 %5.01,125.03669.4140.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,382.78869.0063.5 %5.0573.83269.2753.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,088.342,663.2834.9 %5.01,068.24610.7842.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,453.101,594.8753.8 %5.0744.98327.0356.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,786.055,526.364.5 %2.01,277.42459.8964.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,819.854,465.007.4 %3.51,372.68459.3966.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,421.9210,758.00-44.9 %0.01,315.45300.2077.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 131,570.8924,064.0023.8 %5.01,861.78741.5660.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 213,581.4118,343.17-35.1 %0.01,770.08860.3551.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 335,465.7914,344.4759.6 %5.01,557.66458.5570.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,689.242,627.172.3 %1.0242.68279.77-15.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ86,833.38108,554.00-25.0 %0.01,720.721,423.1817.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ45,839.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,029.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ26,581.5121,440.0019.3 %5.0973.96527.3945.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ82,068.881,909.9697.7 %5.0948.22912.953.7 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์35,312.3618,791.0046.8 %5.0996.90177.5382.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ7,102.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,557.012,000.0043.8 %5.0859.07147.4382.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ49,526.4936,234.9926.8 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 665,484 445,501 33.06 % 58,166 23,750 59.17 %