จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,783.63610.0078.1 %5.0380.7983.3178.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ27,122.2014,841.3545.3 %5.0159.85209.55-31.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,110.191,301.0058.2 %5.0494.88143.9470.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,349.673,055.008.8 %4.0628.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ15,384.2912,301.6020.0 %5.01,902.07679.8564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,798.051.00100.0 %5.0212.8072.4566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,413.00612.0086.1 %5.0258.8970.6972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,349.02460.0089.4 %5.0356.1452.7285.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,977.43702.0082.4 %5.0231.1063.8072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,129.13385.0090.7 %5.0215.9971.7266.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,432.121,466.5366.9 %5.0913.24836.388.4 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ4,103.121,343.0067.3 %5.0837.18867.60-3.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,439.25500.0085.5 %5.0608.99475.0022.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,602.161,207.0066.5 %5.0589.97397.7232.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,833.332,439.0049.5 %5.01,179.47739.3837.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,477.803,866.70-56.1 %0.0440.72616.82-40.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,678.23816.0077.8 %5.0666.03482.0827.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,446.543,291.9526.0 %5.0818.16165.5979.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,947.878,825.651.4 %0.51,673.88113.0593.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,619.632,554.5029.4 %5.0685.05103.5584.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,423.511,846.0046.1 %5.0647.0217.9997.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,750.82701.0081.3 %5.0608.05610.20-0.4 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,254.322,129.0034.6 %5.0589.97196.2866.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,935.742,184.2863.2 %5.01,502.742,836.00-88.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ8,407.121,325.0084.2 %5.01,274.55576.2354.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ4,455.092,251.0049.5 %5.0647.02294.9554.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,695.1615,895.1810.2 %5.01,864.0460.4596.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,682.321,594.0056.7 %5.0494.89494.850.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,936.953,523.0010.5 %5.0799.15353.2555.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,659.322,333.0036.2 %5.0742.10227.0269.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ4,230.432,484.5641.3 %5.0856.19566.4633.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,238.913,413.4319.5 %5.0723.0866.5090.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,063.562,501.0079.3 %5.0688.15271.5460.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 41,815.1630,717.7126.5 %5.0747.06721.003.5 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,794.50825.0070.5 %5.0380.79220.4042.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,342.412,239.9433.0 %5.0551.94313.0743.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,956.81568.0080.8 %5.0437.84278.3936.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,200.325,228.1115.7 %5.0834.63405.6151.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ6,284.291,000.0084.1 %5.0570.9569.8487.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,661.574,033.0013.5 %5.0856.19201.4076.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ103,353.8219,360.0081.3 %5.01,458.621,023.3529.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ10,361.142,493.9075.9 %5.0310.73149.2552.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ123,475.7584,923.0031.2 %5.0745.37144.4080.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน47,956.868,094.0083.1 %5.0575.35853.32-48.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,964.3817,649.20-36.1 %0.01,500.512,698.95-79.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,479.182,253.0035.2 %5.0608.98443.9727.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,076.411,155.0062.5 %5.0437.87304.9030.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,256.9913,819.3524.3 %5.04,521.172,201.5651.3 %5.0
รวม 588,710 297,119 49.53 % 39,228 22,847 41.76 %