จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,738.55513.0081.3 %5.0366.74114.0068.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,874.2012,799.0014.0 %5.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,977.831,750.0056.0 %5.0499.85223.0755.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,167.132,164.0031.7 %5.0613.9516.5797.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�8,134.0512,245.30-50.5 %0.01,840.99534.1471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู5,518.361.00100.0 %5.0137.180.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,797.98368.0090.3 %5.0277.1678.2671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,703.09402.0089.1 %5.0280.4874.3373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,812.61370.0090.3 %5.0268.4986.7967.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�4,220.01221.0094.8 %5.0237.2422.7390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,719.67470.0087.4 %5.0344.60116.0766.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,274.932,390.0044.1 %5.0956.24592.6238.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,760.482,345.0037.6 %5.0842.140.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,055.081,262.0058.7 %5.0575.92551.004.3 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,224.97868.0173.1 %5.0594.93551.007.4 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,505.822,838.0019.0 %5.0747.061,053.13-41.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,523.573,669.00-4.1 %0.0772.59489.3136.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,659.402,921.2837.3 %5.01,184.43674.5043.1 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,657.261,527.8767.2 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,768.1211.7899.9 %5.02,154.25465.9878.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,197.981,798.0043.8 %5.0632.97568.6810.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,715.48297.0082.7 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,687.73986.0073.3 %5.0690.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,748.23747.0072.8 %5.0461.82243.6247.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,386.213,225.004.8 %2.0690.01301.1556.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,205.1961,805.21-1,087.4 %0.01,355.571,895.86-39.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,014.772,532.0049.5 %5.01,317.54526.8060.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู12,336.142,511.0079.6 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู11,252.371,573.0086.0 %5.0575.92355.1738.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,782.393,821.50-1.0 %0.0709.03321.1454.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,920.031,798.0054.1 %5.0861.16535.7237.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,819.213,000.0037.7 %5.0591.68141.4176.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,873.442,745.004.5 %2.0480.8454.0488.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู32,812.492,070.0093.7 %5.0626.36184.3170.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,109.4431,425.1931.8 %5.0772.58685.5211.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,677.22811.0069.7 %5.0385.76111.2571.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,996.0924,346.00-509.2 %0.0476.38317.6033.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู3,015.19954.0068.4 %5.0518.87194.5162.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,088.283,748.008.3 %4.0728.05497.3831.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,272.022,169.0033.7 %5.0651.9886.7786.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,485.633,043.0512.7 %5.0709.03665.006.2 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ20,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ416.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 236,934.988,204.0977.8 %5.01,076.30424.8460.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,786.574,620.93-65.8 %0.0275.80285.00-3.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู41,535.4024,696.1040.5 %5.0896.83389.5056.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง80,501.1413,384.0083.4 %5.0639.67446.5030.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,735.5012,158.40-57.2 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,374.212,497.0026.0 %5.0651.98413.0336.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,886.20822.0071.5 %5.0404.77302.6225.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู18,154.179,352.0048.5 %5.04,062.315,230.37-28.8 %0.0
รวม 458,397 280,276 38.86 % 37,787 21,464 43.20 %