จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56143.9473.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี12,270.947,891.0035.7 %5.081.15175.31-116.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,100.331,113.9084.3 %5.064.6656.5612.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี113,108.155,920.0194.8 %5.04,594.89216.3095.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 482,102.242,600.0096.8 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,203.401,450.0054.7 %5.0801.79133.9983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1035,236.6515,420.2056.2 %5.07,081.60232.6596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี23,711.0722,622.304.6 %2.04,871.21629.4087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,606.865,349.0019.0 %5.0609.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,830.36509.0086.7 %5.0251.0098.8060.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,419.011,287.0070.9 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,687.85313.2491.5 %5.0288.0471.2575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,958.61550.0090.8 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,809.83173.0095.5 %5.0481.2752.0489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,869.73431.0088.9 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,860.95624.0083.8 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,000.19417.0089.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,201.83557.0086.7 %5.0326.8938.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ4,033.86608.0084.9 %5.0442.0154.8687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,069.25522.0087.2 %5.0321.7485.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,389.54320.0092.7 %5.0298.762.4899.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,863.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5282.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,981.71358.0091.0 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,356.30691.0084.1 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,699.679,452.34-65.8 %0.02,401.401,519.5236.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,439.585,655.00-64.4 %0.0896.86535.2640.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,320.191,783.0023.2 %5.0449.48214.7052.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,632.601,056.0059.9 %5.0471.40146.6068.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,685.87721.0073.2 %5.0477.56164.0065.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,706.601,460.0046.1 %5.0447.06165.7862.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,033.542,248.0025.9 %5.0725.72345.0052.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,398.783,233.0026.5 %5.01,182.10625.2347.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,739.641,730.0053.7 %5.0972.92957.561.6 %0.5
สำนักชลประทานที่ 545,851.7741,480.009.5 %4.57,244.376,486.2510.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,822.081,694.0055.7 %5.01,609.12651.0659.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,888.931,458.0062.5 %5.0687.68916.83-33.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,098.093,738.0063.0 %5.03,330.912,844.9014.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,404.204,724.18-96.5 %0.0584.77760.48-30.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,813.926,102.0021.9 %5.01,790.611,452.3118.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,127.916,125.000.0 %0.51,410.29116.2791.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,392.552,778.4836.7 %5.01,722.171,584.418.0 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี18,129.5625,160.28-38.8 %0.02,247.002.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี294,029.69542,653.19-84.6 %0.01,349.20409.4569.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,635.072,322.0036.1 %5.0934.90148.1884.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)13,682.314,675.6865.8 %5.01,159.09602.7548.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,781.1311,833.00-0.4 %0.04,027.821,489.0463.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,918.0011,667.722.1 %1.03,974.392,023.9049.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,910.442,525.0035.4 %5.090.5870.2322.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,668.151,266.0065.5 %5.0858.8371.4491.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,414.45878.0074.3 %5.0763.75177.7776.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,034.945,966.49-18.5 %0.0937.96565.4739.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี8,911.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,724.459,296.00-62.4 %0.01,695.54669.0260.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี11,665.4118,833.99-61.5 %0.02,478.92169.7493.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,908.182,825.0076.3 %5.0877.85572.8234.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,228.364,671.28-10.5 %0.01,087.02385.3764.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,219.128,404.00-16.4 %0.01,885.69425.7777.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,190.232,825.0045.6 %5.01,429.31486.4166.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี4,473.815,562.00-24.3 %0.01,106.0435.5996.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี23,708.4011,269.0052.5 %5.0517.64486.496.0 %3.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 103,806.6349,823.9452.0 %5.01,807.78620.4365.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,003.741,337.0055.5 %5.0649.65131.3079.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,604.754,573.1718.4 %5.01,144.07632.1744.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,418.122,407.0086.9 %5.06,038.45331.5694.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,135.2710,724.003.7 %1.52,670.36492.5681.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,793.622,622.0054.7 %5.0937.96320.6065.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,483.387,935.84-6.0 %0.01,352.68522.7061.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)7,246.9019,043.00-162.8 %0.02,657.031,137.5557.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 458,040.2214,999.0074.2 %5.01,522.51683.3755.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 123,904.7118,804.7221.3 %5.01,398.08941.8632.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 239,061.8119,988.7448.8 %5.01,481.32689.0053.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 334,298.5620,733.4039.6 %5.01,365.15672.5850.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,651.7310,560.8322.6 %5.0461.09274.5240.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ6,394.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี92,682.35110,700.00-19.4 %0.01,821.18495.0272.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี85,648.2643,578.0049.1 %5.01,099.82337.3069.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี138,329.5356,089.3159.5 %5.01,171.97914.8521.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ4,645.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ395.22ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี494,626.5024,766.0695.0 %5.01,054.10648.4338.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี39,137.6832,522.0016.9 %5.01,059.18641.1539.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี154,366.4132,824.4078.7 %5.01,006.541,145.88-13.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ81,539.2917,305.2578.8 %5.01,017.801,119.62-10.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน109,653.7444,314.0059.6 %5.01,036.98812.7421.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี26,055.7031,214.99-19.8 %0.02,790.353,052.00-9.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี11,985.362,220.0081.5 %5.04,555.63185.1195.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี52,472.6032,602.0037.9 %5.01,357.61463.2965.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,144.50703.3577.6 %5.01,285.36279.4678.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,220.172,655.0049.1 %5.01,048.99631.6539.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,568.877,909.00-42.0 %0.01,877.64960.5248.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,351.972,075.0038.1 %5.01,855.95714.5061.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 411,106.266,566.0040.9 %5.02,693.24837.3068.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,966.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5763.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี35,213.8718,014.0048.8 %5.03,299.943,315.18-0.5 %0.0
รวม 2,581,739 1,487,409 42.39 % 135,760 54,799 59.64 %