จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,446.451,540.0055.3 %5.0291.5959.0679.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,521.132,205.0037.4 %5.0437.3780.1981.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,624.812,562.0029.3 %5.0519.7846.0891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 423,262.9524,442.00-5.1 %0.04,832.61719.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 236,687.0833,013.0010.0 %5.02,651.57598.5077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 133,499.0335,776.40-6.8 %0.02,942.83705.8576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,204.87833.0080.2 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,606.282,333.0064.7 %5.0333.3663.6580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,870.452,965.0062.3 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,214.044,028.0035.2 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,418.931.00100.0 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,107.811,074.0073.9 %5.0236.1595.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,284.453,743.0040.4 %5.0300.7176.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,520.542,593.0053.0 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,303.8013,000.00-78.0 %0.01,432.551,250.7512.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,846.623,156.00-10.9 %0.01,072.92636.5040.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,591.862,537.0044.8 %5.0938.16456.0051.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,060.371,500.0051.0 %5.0367.6595.0074.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,801.541,437.0048.7 %5.0336.72189.2743.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,257.582,624.0038.4 %5.0713.80707.890.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,303.303,049.0029.1 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,406.811,574.0064.3 %5.0919.12869.265.4 %2.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,510.4726,647.00-83.6 %0.01,736.830.00100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,622.872,017.0044.3 %5.0576.83311.6046.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,082.229,282.00-82.6 %0.01,278.60482.2562.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,651.601,419.0061.1 %5.0591.3835.8093.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,958.23956.0067.7 %5.0329.62137.9458.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,798.015,342.00-11.3 %0.0715.87199.4572.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,961.2627,506.00-112.2 %0.02,231.251,877.6215.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,335.194,907.008.0 %4.0843.08574.8831.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี5,114.692,350.0054.1 %5.01,109.28144.8486.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,178.0115,742.00-119.3 %0.01,337.47137.0989.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,120.071,158.0090.4 %5.0609.06171.7071.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,504.682,343.0033.1 %5.0482.44264.3045.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี4,982.523,009.0039.6 %5.0576.83222.3061.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,377.325,726.0010.2 %5.01,076.15283.9673.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,351.6313,494.00-112.4 %0.01,299.44107.9791.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี13,067.319,000.0031.1 %5.01,068.32655.2938.7 %5.0
รจก.บางขวาง 183,435.36201,414.00-9.8 %0.01,975.46611.3869.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี60,553.4953,360.0011.9 %5.0850.12570.7132.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,810.041,060.0062.3 %5.0222.59151.5231.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,776.542,370.0050.4 %5.0976.17477.3851.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,751.001,943.0048.2 %5.0519.78433.2516.6 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,329.6712,646.00-11.6 %0.01,736.81513.0070.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,362.501,660.0050.6 %5.0481.78178.0263.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,848.841,325.0072.7 %5.0582.11171.0070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)26,086.1774,198.10-184.4 %0.0662.50114.7582.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 142,497.6315,344.0063.9 %5.0355.45315.6111.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 236,400.9717,115.0053.0 %5.0610.22216.9664.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,416.863,930.0011.0 %5.0292.47242.3917.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,128.1219,090.00-167.8 %0.0335.92949.01-182.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี54,167.9132,426.0040.1 %5.0439.04754.61-71.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,038.0519,366.00-20.8 %0.02,375.851,150.6251.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ256,933.8815,700.0093.9 %5.0374.76644.81-72.1 %0.0
สถาบันทันตกรรม111,749.5986,000.0023.0 %5.0202.77157.0122.6 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก766,964.44600,529.0021.7 %5.011,783.261,160.8690.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 4,035.352,900.0028.1 %5.0656.77357.2145.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,699.14689.0074.5 %5.0272.5790.9166.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี117,965.4534,261.4371.0 %5.051,168.044,163.9291.9 %5.0
รวม 2,021,408 1,474,210 27.07 % 111,700 26,080 76.65 %