จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,016.64182.0095.5 %5.0356.87140.3260.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,549.7325,148.08-2.4 %0.077.92131.43-68.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,313.981,971.0040.5 %5.0629.66180.0171.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,166.791,480.0053.3 %5.0572.6117.1397.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย20,292.0210,405.6048.7 %5.02,600.76570.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,303.55447.0091.6 %5.0306.4470.5477.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,744.03603.0087.3 %5.0343.4569.9379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,637.14369.0092.0 %5.0430.6869.5983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,053.86800.0084.2 %5.0303.6270.5876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,555.20525.0088.5 %5.0355.0868.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี5,098.27355.0093.0 %5.0632.3670.7188.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,104.115,677.527.0 %3.51,391.91174.2587.5 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย61,314.3466,466.76-8.4 %0.02,610.08752.1071.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,969.033,656.7238.7 %5.01,219.16836.5731.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,981.713,664.01-22.9 %0.0435.49338.6722.2 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,287.513,356.0021.7 %5.0984.40806.6518.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,423.411,193.0065.2 %5.0810.87510.3137.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,024.68918.0084.8 %5.0564.01397.1029.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,844.862,934.0062.6 %5.01,668.992,109.62-26.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,610.821,325.0071.3 %5.01,001.631,339.50-33.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,415.344,325.032.0 %1.0990.96134.7286.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,050.384,409.4612.7 %5.0815.2066.0091.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย9,206.899,554.00-3.8 %0.01,231.61411.0466.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,834.101,134.0070.4 %5.0775.22206.6473.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,702.16780.0054.2 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,430.831,567.0054.3 %5.0623.0697.8584.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,680.64568.0078.8 %5.0451.95373.8517.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,420.525,848.81-32.3 %0.0889.32324.7563.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย10,006.6436,453.00-264.3 %0.03,075.9068.8897.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,305.2410,805.01-151.0 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,336.595,341.0015.7 %5.01,480.40694.5353.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,450.473,033.5644.3 %5.01,079.4835.9396.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,463.372,526.0027.1 %5.0509.00319.2037.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,806.783,833.15-0.7 %0.0718.17583.0418.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย6,767.722,942.0056.5 %5.0971.94294.7769.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,781.762,871.6357.7 %5.0927.35424.5154.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,932.802,688.5231.6 %5.0451.95139.9769.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,766.383,484.0070.4 %5.0667.69475.1228.8 %5.0
รจจ.หนองคาย 311,177.7236,278.4788.3 %5.0746.48402.3446.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,705.221,308.0051.6 %5.0394.87110.1272.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,116.023,739.209.2 %4.5994.56952.064.3 %2.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,325.491,698.0048.9 %5.0496.54203.5059.0 %5.0
สปส.จ.หนองคาย5,205.035,379.17-3.3 %0.0813.25533.0934.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,106.814,120.43-0.3 %0.0699.16133.3580.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,250.8262,418.70-4,890.2 %0.0604.08283.1453.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,045.9411,489.4418.2 %5.01,424.13576.0259.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 134,666.7611,787.6066.0 %5.01,436.00772.2346.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2157,559.5922,248.0085.9 %5.01,497.361,130.9424.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,366.713,804.0029.1 %5.0242.9935.8485.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย83,981.1680,634.004.0 %2.01,273.59943.8025.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย22,122.6020,320.008.1 %4.0628.43522.5016.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย75,721.3432,255.0057.4 %5.0601.22357.1540.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,926.9918,752.84-57.2 %0.01,635.961,998.79-22.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,402.642,181.0035.9 %5.0604.08259.2257.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,990.001,122.0062.5 %5.0451.95222.6150.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย10,494.0616,230.00-54.7 %0.03,001.054,416.52-47.2 %0.0
รวม 1,038,815 569,407 45.19 % 51,508 27,745 46.13 %