จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,874.821,175.0059.1 %5.0467.00261.2844.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม37,685.2115,123.3359.9 %5.0211.98142.2232.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,185.491,496.0053.0 %5.0580.25171.5470.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,736.162,015.0046.1 %5.0771.2535.2895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม21,099.0915,885.0024.7 %5.03,433.47561.3083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,968.351,486.0070.1 %5.0362.1255.4084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,947.13687.0082.6 %5.0267.3339.7385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,975.79886.0077.7 %5.0316.3881.0574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,895.90902.0081.6 %5.0277.8279.7071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,840.16584.0084.8 %5.0278.869.3496.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,117.96486.0088.2 %5.0226.479.7095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,242.33505.0088.1 %5.0267.2175.8671.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,164.15983.0076.4 %5.0391.6198.8574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,580.30940.0079.5 %5.0321.1576.8476.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,814.44402.0089.5 %5.0158.829.3994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,827.40302.0092.1 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,814.17415.0089.1 %5.0184.6210.5994.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,703.894,992.39-6.1 %0.0809.28341.0557.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0153.03174.69-14.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,755.12960.9065.1 %5.0485.30388.5019.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,936.521,756.0055.4 %5.0866.33231.9673.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,447.922,312.0032.9 %5.0676.1595.9285.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,103.571,233.0060.3 %5.0600.11338.3343.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,972.914,815.5446.3 %5.02,899.461,615.5344.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,517.479,819.54-290.1 %0.0490.85784.94-59.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,511.473,125.0043.3 %5.01,474.841,597.02-8.3 %0.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,226.083,262.0022.8 %5.0934.49219.1376.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม8,167.3916,321.45-99.8 %0.01,513.04178.7188.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,028.593,095.8138.4 %5.0809.28383.5852.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,736.09730.0058.0 %5.058.1766.50-14.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,626.04911.0065.3 %5.0254.7935.6686.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,243.76682.0079.0 %5.0562.07512.058.9 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,091.423,680.6910.0 %5.0904.36253.5672.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,064.8238,223.00-441.0 %0.01,817.13883.8951.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,865.7510,855.00-22.4 %0.01,914.80295.6384.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,731.411,860.0031.9 %5.0409.95228.0844.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,546.9811,589.75-35.6 %0.02,005.37119.0494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,545.991,740.0073.4 %5.0714.20408.5042.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,019.353,283.0018.3 %5.0737.11315.6257.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม5,156.886,065.00-17.6 %0.0942.39215.2277.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,902.312,698.0054.3 %5.01,094.5036.0796.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม7,562.234,325.2842.8 %5.01,227.8774.1094.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,016.763,149.0073.8 %5.0733.22417.5343.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 49,216.8956,270.01-14.3 %0.0900.50805.1310.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,039.553,634.0010.0 %5.0600.11227.6062.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,369.193,290.0024.7 %5.0559.38278.1550.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,984.551,700.0043.0 %5.0543.07180.4066.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,469.175,645.0012.7 %5.0980.41579.8940.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,950.752,563.0048.2 %5.01,284.68647.0649.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,945.636,741.36-70.9 %0.0866.31127.8785.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)29,222.8314,238.3851.3 %5.01,805.3895.6394.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 146,480.3714,829.2768.1 %5.01,353.74207.1684.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 281,815.5121,147.0074.2 %5.018,713.15600.6596.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 356,465.9015,490.9472.6 %5.01,057.381,133.21-7.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,669.185,538.0052.5 %5.0354.79301.2215.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ32,358.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม36,843.4136,006.592.3 %1.0910.651,771.83-94.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม21,955.78175.6299.2 %5.0737.93845.50-14.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย57,369.9425,376.0055.8 %5.0803.991,051.19-30.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ19,776.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,333.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม89,325.1592,811.00-3.9 %0.01,545.651,127.0027.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม9,592.5225,668.00-167.6 %0.01,773.152,706.92-52.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,595.893,534.001.7 %0.5733.23365.9350.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,246.901,249.0061.5 %5.0600.11266.1455.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม44,421.3016,776.5062.2 %5.05,995.053,326.3044.5 %5.0
รวม 819,230 538,441 34.27 % 76,012 28,582 62.40 %