จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0503.61210.1058.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด15,168.12100.0099.3 %5.0145.92104.5028.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด49,631.571,250.0097.5 %5.0118.0395.0019.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,418.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5678.95135.3080.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,922.002,263.0042.3 %5.0471.2673.7184.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,352.089,048.0862.8 %5.03,222.91926.3771.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด5,049.921,600.0068.3 %5.0231.4761.7573.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,509.36413.0090.8 %5.0331.3071.0678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,278.34319.0092.5 %5.0235.0553.3177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,746.42191.0094.9 %5.0184.4018.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,198.36285.0093.2 %5.0123.8145.4963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,626.78537.0088.4 %5.0346.0169.5179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,454.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5349.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,912.34178.0095.5 %5.0239.2152.5978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,074.34170.0091.8 %5.0287.1354.0081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,021.22837.0079.2 %5.0254.3667.9373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,331.37221.0094.9 %5.0180.0514.4092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,814.87320.0093.4 %5.0185.6647.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,168.601,008.0075.8 %5.0212.2671.2166.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,108.82410.0090.0 %5.0290.8769.3576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,205.14260.0093.8 %5.0265.6263.6576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,796.36210.0095.6 %5.0230.1457.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,581.68600.0086.9 %5.0998.031,425.00-42.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด679.13500.0026.4 %5.0250.4847.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,138.89800.0074.5 %5.0320.5947.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,821.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5524.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,897.841,024.0064.7 %5.0517.16285.0044.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,732.651,400.0070.4 %5.0841.98641.0023.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ2,256.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ326.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,722.42685.0085.5 %5.0750.82528.7629.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด8,012.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,462.261,520.0038.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,651.064,804.63-81.2 %0.0628.31586.686.6 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,421.945,855.008.8 %4.01,100.141,441.13-31.0 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,747.394,926.65-3.8 %0.01,058.01186.5782.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)19,500.4823,034.38-18.1 %0.01,781.359.7499.5 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด45,287.111,250.0097.2 %5.0116.3352.2555.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,751.502,000.0046.7 %5.0857.38221.5574.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,888.80824.0056.4 %5.043.4042.023.2 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,721.051,650.004.1 %2.063.6468.59-7.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,467.821,046.0069.8 %5.0769.8435.5495.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,512.28690.0080.4 %5.0662.38294.5055.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,925.933,150.0019.8 %5.0845.90317.3062.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,862.9039,800.00-406.2 %0.02,852.4052.2598.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,745.693,811.0033.7 %5.01,226.2347.5096.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,180.124,058.0060.1 %5.03,127.821,934.4838.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,508.194,120.0036.7 %5.01,128.2371.4493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,568.482,500.0080.1 %5.01,055.08415.1560.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,457.544,513.00-1.2 %0.01,169.18584.7750.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,283.085,273.00-23.1 %0.0704.06582.9217.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,314.454,950.346.9 %3.01,302.261,019.9221.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,925.892,800.0028.7 %5.0541.9836.0093.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด15,376.7614,806.003.7 %1.5506.63323.9536.1 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 55,853.0651,300.108.2 %4.0997.61148.5985.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,988.884,650.00-55.6 %0.0386.5852.2586.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด668.56530.0020.7 %5.0238.96189.7520.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,656.481,960.5046.4 %5.0788.86643.8718.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,485.772,467.0045.0 %5.0693.78315.7054.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,290.537,654.08-44.7 %0.01,169.18545.8953.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,551.582,174.0052.2 %5.01,074.10534.5050.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,093.8011,000.000.8 %0.5919.60190.0079.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)60,055.4210,900.1081.8 %5.02,272.66617.3072.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 190,278.9720,756.0077.0 %5.01,200.94333.0172.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 220,099.99120,000.00-497.0 %0.01,170.73807.5931.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 327,050.8811,845.0656.2 %5.01,445.89359.0775.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด10,274.6412,500.00-21.7 %0.0346.43229.6333.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,640.035,186.00-96.4 %0.0291.74545.17-86.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด154,795.33102,344.0133.9 %5.01,567.26901.2442.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด150,294.0035,560.0076.3 %5.0876.94522.5040.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด44,529.09355,000.00-697.2 %0.01,133.80522.5053.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย25,175.087,450.0070.4 %5.0905.302,739.20-202.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร31,756.757,100.0077.6 %5.0808.561,149.50-42.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง206,957.271,900.0099.1 %5.0916.67567.5038.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด79,593.923,634.0095.4 %5.0760.18605.0420.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,987.731,900.0081.0 %5.02,007.202,514.00-25.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,553.011,814.0048.9 %5.0731.80283.0161.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,529.561,210.0065.7 %5.0655.75261.2560.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด59,258.2820,054.0066.2 %5.08,917.317,119.1020.2 %5.0
รวม 1,418,186 961,380 32.21 % 68,698 37,878 44.86 %