จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,806.00913.0067.5 %5.0551.56133.9575.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0551.2488.4084.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,500.344,365.003.0 %1.5833.37169.0679.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,732.520.00100.0 %5.0719.30137.3080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์26,885.1411,576.3056.9 %5.08,896.25684.6492.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,453.671,091.0080.0 %5.0312.8543.2986.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,784.14786.0083.6 %5.0323.2970.2178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด5,125.421,092.0078.7 %5.0256.0270.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,805.17617.0087.2 %5.0200.6936.0982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,142.88509.0087.7 %5.0387.3871.0681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,765.12580.0087.8 %5.0401.5351.8187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,805.92168.0096.5 %5.0402.0966.2683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,611.77468.0089.9 %5.0248.3953.3978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,941.55578.0085.3 %5.0377.008.5597.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,741.20633.0083.1 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,067.85455.0088.8 %5.0293.7050.7182.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์13,896.855,534.5960.2 %5.01,303.10926.1528.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,344.324,950.00-13.9 %0.01,080.60542.7549.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 712,098.503,652.0069.8 %5.0861.54386.5055.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,609.403,257.929.7 %4.5814.45527.3135.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,216.56992.0069.2 %5.0548.13288.2247.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,681.882,351.1158.6 %5.01,289.851,910.10-48.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,817.228,093.70-345.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,710.452,876.0549.6 %5.01,574.99588.7862.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,667.423,245.0030.5 %5.01,183.5233.5497.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,932.1814,415.08-107.9 %0.01,403.9578.2594.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,960.322,259.4142.9 %5.0909.43321.1764.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,724.78352.0079.6 %5.061.3616.3673.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,485.171,627.0053.3 %5.0738.29171.2376.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,100.941,220.0060.7 %5.0586.26279.8952.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,828.333,521.508.0 %4.0890.52362.4859.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,741.1263,073.00-998.6 %0.01,565.122,209.45-41.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์6,842.346,710.001.9 %0.51,194.69255.6278.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,966.862,456.0038.1 %5.0736.19429.4041.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,722.2014,163.72-110.7 %0.01,403.95160.1488.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,366.523,113.3028.7 %5.0871.40377.1556.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,431.112,850.0035.7 %5.0890.52712.4220.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,459.700.00100.0 %5.01,441.91337.6476.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,911.002,717.0054.0 %5.01,143.52511.2355.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,633.263,646.0021.3 %5.0700.9881.1088.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์36,807.433,553.0090.3 %5.0844.29535.0336.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 114,081.0448,891.4557.1 %5.01,273.11910.2828.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,456.531,388.0059.8 %5.0491.0850.3189.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,152.293,065.0050.2 %5.0814.45369.7854.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,994.151,093.5063.5 %5.0546.88313.3442.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,519.825,746.1711.9 %5.01,312.20817.6937.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,589.404,030.0012.2 %5.01,042.57299.8971.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,674.956,501.8415.3 %5.0985.52271.1372.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)148,906.4411,583.4592.2 %5.02,059.79976.6452.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 146,999.7820,428.5656.5 %5.02,070.75592.8171.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 243,196.1911,942.1672.4 %5.01,008.67328.6567.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 355,657.7615,752.3771.7 %5.01,304.60231.8082.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,228.239,978.9024.6 %5.0371.89229.3038.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง28,823.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,048.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์33,790.9229,621.0012.3 %5.0888.80975.33-9.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง55,697.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5880.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี54,453.7918,974.1665.2 %5.0823.161,284.40-56.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง41,959.4614,564.0065.3 %5.0795.01807.73-1.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,229.3426,523.74-45.5 %0.01,992.852,710.92-36.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,561.523,202.9810.1 %5.0795.36436.0545.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,038.88243.0092.0 %5.0567.15369.6334.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์53,209.0817,464.8167.2 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 903,632 435,456 51.81 % 65,329 30,697 53.01 %