จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,663.181,200.0054.9 %5.0531.72105.6480.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร18,092.106,319.0065.1 %5.0191.57118.4438.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,915.847,241.01-4.7 %0.0110.0851.1053.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,423.141,658.0051.6 %5.0816.96151.4981.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,232.09480.0085.1 %5.0466.0235.9292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร18,730.5515,292.0018.4 %5.02,851.65846.5570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,828.17309.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,830.24302.0092.1 %5.0251.3970.1572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,444.161,074.0080.3 %5.0320.24115.0264.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,154.801,039.0075.0 %5.0473.22128.1172.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,912.40582.0085.1 %5.0317.1274.7976.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,153.87574.0086.2 %5.0280.6774.6373.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ4,333.80278.0093.6 %5.0153.1515.7289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,796.07649.0088.8 %5.0414.6072.0482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว805.881.0099.9 %5.0141.9816.0188.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,636.69268.0092.6 %5.0348.1615.7695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,892.93505.0087.0 %5.0191.2215.8691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,924.04568.0085.5 %5.0274.4076.9272.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,969.91296.0094.0 %5.0394.5084.8578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,601.83266.0092.6 %5.0398.2556.8385.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย1,052.81664.0036.9 %5.0319.2769.9278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,971.62442.0091.1 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,971.074,447.20-12.0 %0.01,007.10967.244.0 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,204.152,671.0036.5 %5.01,102.20760.0031.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,202.921,322.0058.7 %5.0778.92106.3186.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,657.44593.0083.8 %5.0691.17799.20-15.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,543.193,375.004.7 %2.0969.071,011.62-4.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,220.89986.0076.6 %5.0738.43460.7537.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร9,016.264,889.0045.8 %5.01,634.671,360.1816.8 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,561.003,564.5921.8 %5.01,292.36191.9785.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร9,248.629,575.45-3.5 %0.01,100.22414.5462.3 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร41,826.6165,157.71-55.8 %0.0520.62630.75-21.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)12,099.5418,265.00-51.0 %0.04,329.375,075.80-17.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,616.391,239.0081.3 %5.0969.08271.7072.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,144.86507.0055.7 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,501.987,495.50-36.2 %0.083.2180.523.2 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,560.851,415.0060.3 %5.0632.7046.6892.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,302.04853.0074.2 %5.0664.83302.7054.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,450.322,748.0020.4 %5.0874.00261.8070.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร9,993.785,667.0043.3 %5.01,597.591,908.65-19.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,785.658,002.00-38.3 %0.01,383.86765.2344.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,231.981,705.0059.7 %5.01,082.81475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,973.3910,707.00-115.3 %0.0950.8023.1497.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,049.6315,446.583.8 %1.52,863.251,837.2535.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,576.792,247.0080.6 %5.0835.95661.3820.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,094.773,264.0520.3 %5.01,121.21413.1363.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,151.566,067.00-46.1 %0.01,159.12295.4574.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,295.434,312.9831.5 %5.01,444.47365.1474.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,287.133,676.5414.2 %5.0519.7819.5796.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,168.403,575.7170.6 %5.0874.00698.4620.1 %5.0
รจจ.สกลนคร 81,232.76106,899.00-31.6 %0.01,239.67789.8736.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,475.811,009.0059.2 %5.0569.75124.7378.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,202.003,350.0835.6 %5.0969.07679.8029.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,289.011,019.0091.0 %5.0683.84257.9862.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,244.434,623.9611.8 %5.0985.84632.7635.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร6,930.313,920.1643.4 %5.02,004.89266.6486.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,934.067,730.65-56.7 %0.0994.34494.9550.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2341,897.424,844.0088.4 %5.02,400.60452.7381.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 128,652.6920,364.0028.9 %5.01,528.74604.3660.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2103,356.8024,857.8875.9 %5.02,636.39809.6469.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 381,254.5819,500.8776.0 %5.02,618.04464.4582.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,648.773,398.4126.9 %5.0294.63563.84-91.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร102,583.00113,927.00-11.1 %0.01,920.941,205.2737.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร87,197.1621,250.0075.6 %5.0794.271,461.69-84.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม18,086.6521,832.00-20.7 %0.0869.072,758.80-217.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน147,428.0030,120.0579.6 %5.01,162.091,071.777.8 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,992.3920,186.00-83.6 %0.02,151.612,932.45-36.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,349.772,985.0010.9 %5.0835.97650.8322.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,235.541,369.0057.7 %5.0702.86396.7443.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร47,505.9014,067.0370.4 %5.05,566.304,349.6921.9 %5.0
รวม 1,121,600 661,034 41.06 % 71,860 43,371 39.65 %