จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,530.65754.0070.2 %5.0435.5253.6787.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม339,878.8118,392.0094.6 %5.02,190.53302.2386.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,248.051,939.0040.3 %5.0322.58171.3846.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม4,457.601,963.0056.0 %5.0625.25169.5472.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม24,517.7114,396.0041.3 %5.02,203.57867.5460.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,989.19373.0095.3 %5.0542.6378.0585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,503.81499.0090.9 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,612.08294.0091.9 %5.0514.87109.7678.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,621.88285.0093.8 %5.0313.709.3097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,946.84385.0092.2 %5.0281.6220.3792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง5,690.57746.0086.9 %5.0399.18123.1869.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร5,005.51538.0089.3 %5.0270.47117.7756.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม5,037.30470.0090.7 %5.0351.7491.4574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,555.53224.0095.1 %5.0261.4221.8091.7 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม18,955.2330,350.50-60.1 %0.02,013.82639.5568.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,275.485,375.40-25.7 %0.0720.33694.453.6 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,805.281.00100.0 %5.0397.02224.2043.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,828.351,313.5053.6 %5.0382.6276.8879.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,973.551,017.0065.8 %5.0544.22166.2569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,357.991,168.0073.2 %5.01,024.571,091.16-6.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม8,139.881,297.0084.1 %5.0644.26218.2466.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,052.061,035.0079.5 %5.0542.46365.0932.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,259.222,575.0664.5 %5.01,842.271,407.9723.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,859.892,993.0022.5 %5.0718.61439.1238.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,845.743,995.1617.6 %5.01,233.731,489.07-20.7 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม8,598.912,352.0072.6 %5.0780.12143.2581.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม75,327.6385,700.00-13.8 %0.0370.43665.00-79.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,645.831,405.0061.5 %5.0815.41577.3229.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,097.601.0099.9 %5.024.9134.11-37.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,691.32675.0060.1 %5.054.28111.71-105.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,430.59792.0076.9 %5.0682.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,236.091,187.0063.3 %5.0606.23257.2257.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,521.302,947.0034.8 %5.0815.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดนครพนม56,598.594,950.2591.3 %5.019,888.451,297.6893.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,098.494,625.00-12.8 %0.0986.54213.7578.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม5,064.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,024.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม11,635.0211,571.900.5 %0.51,975.3870.5696.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,449.961,232.0089.2 %5.01,278.19304.0076.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,648.763,083.0033.7 %5.0853.44322.0562.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,096.263,198.0037.2 %5.0861.86712.5017.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,242.541,200.0077.1 %5.0948.52142.5085.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม4,131.584,461.61-8.0 %0.0549.18113.7779.3 %5.0
สพ.นครพนม54,795.019,435.0182.8 %5.0820.06498.4439.2 %5.0
รจก.นครพนม 97,541.9773,909.0024.2 %5.01,455.461,127.5122.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม10,095.084,836.0052.1 %5.01,652.11887.1446.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,379.041,710.0049.4 %5.0568.17278.9050.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,430.384,580.8215.6 %5.0796.39973.50-22.2 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,453.372,276.00-56.6 %0.0720.33177.9675.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,868.976,884.16-77.9 %0.0661.06724.09-9.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)10,975.1310,084.848.1 %4.0443.43637.54-43.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 126,268.5914,149.4246.1 %5.01,322.141,026.0022.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 261,968.7810,426.4483.2 %5.01,522.23473.1668.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม28,607.495,420.0081.1 %5.0313.14107.3565.7 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม58,192.0863,752.99-9.6 %0.01,147.68234.0879.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง27,369.4421,728.0020.6 %5.0890.97717.0919.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม80,494.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5721.13247.5965.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม9,612.4919,167.00-99.4 %0.01,756.362,335.00-32.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,267.352,897.0011.3 %5.0663.25469.3329.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,863.451,513.0060.8 %5.0549.18196.9764.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,098,087 474,529 56.79 % 65,058 25,106 61.41 %