จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,772.631,114.0059.8 %5.0420.0573.1582.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร31,150.5313,050.9958.1 %5.081.05495.76-511.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร3,029.091,777.0041.3 %5.0515.1335.4393.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร4,109.183,950.003.9 %1.5743.32106.6485.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร21,621.8916,798.7822.3 %5.02,930.16653.6077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร6,529.241.00100.0 %5.0413.96116.1771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,136.96386.0090.7 %5.0207.1835.3083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,129.92396.0090.4 %5.0232.8369.7470.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,171.16462.0088.9 %5.0333.7635.7889.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,924.421.00100.0 %5.0266.5034.7387.0 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร34,835.3446,922.26-34.7 %0.04,333.08218.8095.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,565.072,561.0043.9 %5.01,085.621,019.926.1 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร3,121.341,650.0047.1 %5.0458.0831.3593.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,377.492,785.0036.4 %5.01,009.55190.0081.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,353.772,988.0031.4 %5.0610.19280.2354.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,226.941,563.0051.6 %5.0629.23295.5553.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,901.032,833.0027.4 %5.0838.40689.2417.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,266.682,941.00-29.7 %0.0489.64413.2515.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,149.842,826.0045.1 %5.01,294.76261.2579.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,007.372,340.0041.6 %5.0876.43101.2888.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร13,620.409,491.8530.3 %5.01,142.66172.2184.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,466.521,500.0056.7 %5.0629.20446.5029.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,693.051,665.001.7 %0.549.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร4,555.97593.0087.0 %5.0648.22109.6383.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,127.34754.9075.9 %5.0553.16314.3543.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,006.954,949.00-23.5 %0.0857.42326.8661.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,847.1636,310.00-144.6 %0.01,503.962,025.58-34.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,874.643,844.0034.6 %5.01,275.77520.7259.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,703.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,958.9112,526.00-57.4 %0.01,827.2453.6997.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,423.171,733.0049.4 %5.0667.23425.6036.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร4,121.603,559.0013.7 %5.0971.49649.4733.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,715.202,105.3043.3 %5.0762.34180.5076.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,532.722,145.0052.7 %5.01,009.52424.7957.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,977.283,643.85-22.4 %0.0477.07116.9075.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร33,157.052,345.0092.9 %5.0664.15273.6058.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร47,601.6030,313.3336.3 %5.0824.82620.0024.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,986.511,390.0053.5 %5.0496.12152.3469.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,859.854,850.000.2 %0.51,161.65509.0456.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร3,079.721,122.0063.6 %5.0534.15277.6248.0 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,961.652,829.8828.6 %5.0838.41584.8830.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,937.811,092.0072.3 %5.0686.250.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร11,291.3111,382.53-0.8 %0.03,310.48361.5689.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,785.64661.5094.8 %5.01,347.79167.0287.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร74,805.6014,615.3880.5 %5.01,705.53570.9566.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร34,691.5115,160.8056.3 %5.0382.97276.3527.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,738.056,168.96-254.9 %0.0302.84192.8536.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร141,390.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5760.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย24,508.6317,040.0030.5 %5.0605.611,120.19-85.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,844.5620,202.88-195.2 %0.01,623.582,160.00-33.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,385.022,407.4028.9 %5.0648.22105.7283.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,881.551,036.0064.0 %5.0458.09172.8062.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,898.0112,330.0038.0 %5.03,981.474,295.00-7.9 %0.0
รวม 525,715 337,114 35.88 % 49,716 22,768 54.20 %