จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,562.453,325.006.7 %3.02,100.69126.4594.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 362,125.9751,420.9717.2 %5.0171.99255.26-48.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,816.8141.0098.5 %5.0825.22168.7979.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่66,468.4251,420.9722.6 %5.0271.37154.7543.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่62,783.039,360.0385.1 %5.0152.53172.13-12.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่12,444.968,032.8035.5 %5.059.650.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,887.2515,742.28-445.2 %0.044.31312.82-606.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่21,163.9219,212.729.2 %4.52,023.23257.3487.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,147.186,290.54-99.9 %0.01,535.07134.7191.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,640.435,255.00-44.4 %0.01,129.4794.8491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 840,950.1321,362.5647.8 %5.03,665.04575.7084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,873.3716,206.8422.4 %5.05,495.881,155.2079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,837.734,516.7054.1 %5.02,777.61638.4077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,997.26934.0076.6 %5.0403.9078.8580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง11,198.681,363.0087.8 %5.0683.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว8,353.22453.0094.6 %5.0520.6635.3193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,817.04473.0087.6 %5.0438.2688.5079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,881.59242.0093.8 %5.0546.4995.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,848.92492.0087.2 %5.0453.4949.0889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย4,205.12503.0088.0 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 19,526.974,246.0055.4 %5.0374.7959.8584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 27,795.792,549.0067.3 %5.0317.7487.4072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,616.17612.0086.7 %5.0276.9689.1467.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,253.241,148.0073.0 %5.0229.0990.2260.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง779.69912.00-17.0 %0.0262.3291.6565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง4,085.37576.0085.9 %5.0350.9887.2775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,705.04549.0085.2 %5.0479.82123.9674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,796.12652.0082.8 %5.0384.0195.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,899.48165.0095.8 %5.0678.93179.5573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,695.27363.0090.2 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,747.32354.0090.6 %5.0708.2595.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,676.79504.0086.3 %5.0240.8456.1076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,625.991,518.3091.4 %5.0266.11101.4161.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย4,107.181,167.0071.6 %5.0213.2571.1366.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,536.151,333.0062.3 %5.0265.2146.0182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม4,060.391,077.0073.5 %5.0239.10103.5556.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 312,634.815,299.6258.1 %5.01,049.06236.7877.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,436.183,475.85-1.2 %0.01,044.2061.7694.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว3,122.301,156.0063.0 %5.0689.0561.4391.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 58,142.687,833.603.8 %1.51,479.26614.6558.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,947.4214,040.00-56.9 %0.02,650.752,428.388.4 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่4,270.964,989.84-16.8 %0.01,260.13234.1181.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,281.911,790.0066.1 %5.01,195.931,055.4511.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1012,440.472,966.0076.2 %5.01,934.59134.9893.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่4,090.252,039.0050.1 %5.0954.9548.4594.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 143,900.2363,722.98-45.2 %0.013,128.103,773.1071.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,820.491,060.8741.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,049.76638.0039.2 %5.0920.30650.4129.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,063.724,447.0012.2 %5.01,624.794,333.00-166.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,464.804,869.6810.9 %5.02,429.00895.0763.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 69,492.4516,338.40-72.1 %0.02,449.45484.3980.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 42,463.9431,415.3526.0 %5.02,334.48472.9079.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,321.274,446.3716.4 %5.02,702.16342.8387.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,103.676,407.64-56.1 %0.0795.521,051.80-32.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,740.748,784.8318.2 %5.03,392.383,120.598.0 %4.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,061.861,345.0066.9 %5.01,357.67515.0062.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 15,026.363,228.9135.8 %5.02,292.032,643.09-15.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่19,797.7974,250.73-275.0 %0.03,620.57456.7387.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 16,363.7328,049.00-71.4 %0.05,682.136,775.95-19.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,367.439,346.00-26.9 %0.02,523.74935.7562.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่4,426.05947.0078.6 %5.01,300.62114.0091.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,881.026,937.0046.1 %5.01,833.11196.2389.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)17,288.4828,392.00-64.2 %0.05,632.66385.1193.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,517.8515,020.4638.7 %5.0414.38174.9957.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)3,108.602,063.7033.6 %5.036.801.0097.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,842.061,648.0057.1 %5.0641.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่5,156.552,524.0051.1 %5.01,053.41489.6053.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,480.11400.0088.5 %5.0882.27331.8962.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่18,700.0195,593.00-411.2 %0.02,251.421,851.9917.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,095.593,950.0044.3 %5.01,243.57380.3069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่17,235.4418,572.00-7.8 %0.03,607.5064.6098.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่16,881.713,662.0078.3 %5.01,528.81532.8565.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,735.806,387.24-11.4 %0.01,471.76718.3051.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่6,362.993,195.0049.8 %5.02,126.75354.6283.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,379.066,333.1814.2 %5.02,271.34442.9280.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,456.427,884.00-76.9 %0.01,414.71318.5377.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่43,846.9319,462.8855.6 %5.01,219.11784.6735.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่19,572.5411,058.0143.5 %5.0875.05458.1047.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 160,481.94155,221.983.3 %1.52,680.613,401.87-26.9 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 59,829.1546,812.2021.8 %5.01,613.08662.2058.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,270.7217,265.60-6.1 %0.03,298.671,693.7648.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,812.261,180.0058.0 %5.0825.22165.0180.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่5,809.321,480.0074.5 %5.01,357.67478.7164.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,582.12760.0078.8 %5.01,110.46735.5133.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,584.697,610.0011.4 %5.02,764.851,323.3552.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,969.871,650.0058.4 %5.01,225.46185.6484.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,156.3221,269.18-312.5 %0.01,699.95780.1554.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่12,596.4012,035.374.5 %2.0953.981,197.38-25.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)7,869.264,920.0037.5 %5.04,338.85498.5788.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 697,376.009,182.4590.6 %5.01,727.82721.6358.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 121,595.538,930.0058.6 %5.02,545.65353.2086.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 238,374.70272.9599.3 %5.04,820.461,275.8873.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,679.2910,071.0726.4 %5.02,147.351,010.9452.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 486,914.8219,525.8677.5 %5.01,026.41261.8874.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 567,369.8317,143.5374.6 %5.02,933.651,257.4857.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 84,250.4811,302.42-165.9 %0.0504.174,307.30-754.3 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร18,451.2721,094.00-14.3 %0.0476.48246.4148.3 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่35,220.7322,756.0035.4 %5.0474.95772.35-62.6 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,374.301,575.3287.3 %5.0429.99343.1120.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่97,551.53122,232.00-25.3 %0.02,082.30930.7055.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง24,945.246,656.0073.3 %5.01,032.31809.9821.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่144,442.0586,420.0040.2 %5.01,396.45547.9160.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่66,121.6147,159.0028.7 %5.01,463.991,596.25-9.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่29,145.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,193.30240.3579.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง54,346.9620,905.0061.5 %5.01,157.32939.1118.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ4,222.711,644.0061.1 %5.0845.14387.2554.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง125,554.9123,788.7681.1 %5.01,536.391,040.6632.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่37,957.6632,787.0013.6 %5.02,841.391,494.7547.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่42,660.4224,057.9443.6 %5.012,577.112,369.7781.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่32,054.7732,328.00-0.9 %0.01,823.91332.5081.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,360.261,492.0055.6 %5.01,630.3070.8095.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่101,654.5470,659.7130.5 %5.04,093.203,683.8610.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 5,097.418,402.00-64.8 %0.01,376.681,031.2925.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)8,210.2729,687.00-261.6 %0.02,695.23466.1082.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,922.686,755.00-37.2 %0.02,016.99340.3083.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,822.09734.0074.0 %5.01,756.32122.2693.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,479.881,650.0052.6 %5.0920.30664.0727.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 568,608.5846,454.9932.3 %5.020,733.878,513.5058.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่94,629.1817,082.8981.9 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,504,674 1,742,235 30.44 % 241,387 114,321 52.64 %