จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.5135.3182.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน61,006.9237,686.0138.2 %5.0103.6089.5013.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,031.963,906.603.1 %1.5525.26148.5571.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,389.652,317.0031.6 %5.0658.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,943.9611,512.6027.8 %5.03,092.45391.9787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,965.212,093.0057.8 %5.0303.3446.4684.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,852.57683.0082.3 %5.0213.860.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,171.54421.0097.0 %5.0223.4731.2886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,437.59817.0081.6 %5.0193.4635.8281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,025.11929.0076.9 %5.0276.9945.0583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,783.46522.0089.1 %5.0548.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,535.63310.0093.2 %5.0180.9635.4080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,510.22176.0096.1 %5.0394.5178.3780.1 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,323.674,860.058.7 %4.0379.4117.3995.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,067.545,852.72-15.5 %0.01,038.72596.2942.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,077.593,574.0012.4 %5.0943.62381.9459.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,433.231,775.0060.0 %5.0658.382.8599.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,725.72766.0079.4 %5.0366.85396.58-8.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,199.753,250.0022.6 %5.0506.281,395.92-175.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,495.803,489.00-39.8 %0.0457.02375.2317.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,793.033,080.4235.7 %5.01,228.86603.8750.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,665.432,038.0056.3 %5.0943.65318.1466.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนไม่ครบ13,679.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ173.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,558.852,405.0032.4 %5.0791.52128.2583.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,039.154,304.00-111.1 %0.050.662.8594.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,301.31783.0076.3 %5.0712.1669.3590.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,222.221,336.0058.5 %5.0525.41309.3941.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,668.544,460.004.5 %2.0615.10384.0137.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,982.443,759.0137.2 %5.01,323.961,905.58-43.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,725.332,187.0061.8 %5.01,228.89505.3358.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,564.044,600.00-0.8 %0.0696.44285.4259.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน14,031.5813,927.590.7 %0.51,647.2335.4497.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,549.292,359.0048.1 %5.0696.41214.7069.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,652.494,193.39-153.8 %0.0848.57247.0070.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,870.304,247.0027.7 %5.01,152.82422.2963.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,786.982,552.0432.6 %5.0829.37271.0367.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,567.263,865.0015.4 %5.0658.40105.6384.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,438.364,021.0064.8 %5.0458.37173.8562.1 %5.0
รจจ.ลำพูน 62,854.8561,596.002.0 %1.01,052.68961.368.7 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,215.8384.0097.4 %5.0468.2492.3380.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,302.433,859.0027.2 %5.0753.48118.7584.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน10,637.632,214.0079.2 %5.0601.36274.8454.3 %5.0
สปส.จ.ลำพูน10,713.357,629.0028.8 %5.01,152.82347.3869.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,431.082,362.3231.1 %5.0696.43353.6549.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,730.383,206.0072.7 %5.0772.50460.9440.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 164,534.5519,722.9569.4 %5.01,070.86428.8560.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 255,751.9314,781.3373.5 %5.01,438.33664.8253.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,655.954,515.003.0 %1.5456.05168.0563.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน67,032.5073,064.49-9.0 %0.01,319.15529.0059.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน64,028.1013,078.8879.6 %5.0750.40632.1115.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 34,127.0711,460.0166.4 %5.0612.41980.47-60.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง17,808.4717,150.003.7 %1.5583.74765.30-31.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,472.0317,951.00-56.5 %0.01,419.6033.6597.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,968.674,413.0455.7 %5.0753.48484.9735.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ171.96ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน40,780.9614,450.0064.6 %5.04,074.532,974.4527.0 %5.0
รวม 725,440 420,594 42.02 % 43,653 20,360 53.36 %