จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,415.38797.0076.7 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,200.625,599.61-7.7 %0.0922.21179.4780.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,223.211,725.0046.5 %5.0522.92132.3374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 117,032.5514,529.0114.7 %5.02,595.46583.4077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 238,900.2433,229.0514.6 %5.06,014.651,216.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,586.653,161.6952.0 %5.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,812.191,996.0058.5 %5.0276.8666.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,230.762,977.1043.1 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,014.281,576.0073.8 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,748.84685.0085.6 %5.0354.3695.0073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,759.602,813.0051.2 %5.0522.71122.9376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,435.661,787.0067.1 %5.0351.6560.8682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,835.631,277.0073.6 %5.0304.69111.4563.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,980.817,321.59-47.0 %0.0998.11462.7253.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,198.918,655.72-66.5 %0.01,276.08466.6363.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,376.662,841.0047.2 %5.0922.05621.2632.6 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,127.932,847.9453.5 %5.0892.01496.5744.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,534.981,583.0055.2 %5.0484.79216.9855.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,521.451,031.0070.7 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี5,694.634,145.2827.2 %5.01,017.13740.2527.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,025.128,044.0046.5 %5.01,906.441,397.8226.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,361.016,707.06-25.1 %0.01,723.111,088.5636.8 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20,061.72175,524.00-774.9 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,872.7410,324.01-75.8 %0.06,346.222,260.5964.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,242.053,510.00-56.6 %0.0380.40690.33-81.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,363.796,277.49-17.0 %0.0975.41525.8046.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,901.242,673.0031.5 %5.0789.15218.0172.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,171.6024,658.23-168.9 %0.01,188.27373.1568.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,273.014,519.0037.9 %5.02,229.87136.8293.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,117.614,293.00-4.3 %0.0807.96421.6247.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,400.201,493.0056.1 %5.0598.7334.2094.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,936.511,797.0054.4 %5.0538.04385.1328.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,089.326,049.62-47.9 %0.0769.92253.6567.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,058.8624,279.00-300.7 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี3,886.9113,818.53-255.5 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,828.082,021.0047.2 %5.0446.65212.7452.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,892.8320,000.98-190.2 %0.01,645.8661.3596.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,519.8213,249.002.0 %1.01,456.56958.3034.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,486.70557.0095.2 %5.0503.70237.5052.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี5,039.173,331.0033.9 %5.0712.87408.6942.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,578.372,761.0050.5 %5.0826.97158.1280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,186.362,835.7045.3 %5.0731.89321.7256.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,799.635,650.002.6 %1.0655.8390.9286.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,009.987,972.0043.1 %5.0579.46414.2028.5 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 53,457.0665,151.42-21.9 %0.0753.84864.48-14.7 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 136,331.4592,372.5332.2 %5.01,213.5220,243.25-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี22,302.5318,436.4117.3 %5.0419.06338.0019.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง46,636.6428,829.2238.2 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,717.28303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,436.2621,564.00-88.6 %0.02,414.162,468.16-2.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,561.231,329.0062.7 %5.0351.78142.4659.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,486.858,332.38-28.5 %0.01,283.36374.9370.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,804.434,369.689.0 %4.5769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี21,767.3520,272.006.9 %3.02,500.38608.0075.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,666.634,794.5128.1 %5.0865.01520.0839.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,605.55109,290.00-198.6 %0.02,052.81728.5264.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,970.904,339.52-46.1 %0.0579.7661.5789.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)30,056.6814,762.0050.9 %5.01,766.18872.3250.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 147,633.2215,616.0067.2 %5.01,005.48219.0078.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,887.8613,934.7339.1 %5.01,072.49462.8956.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,640.484,849.00-83.6 %0.0308.83332.12-7.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี152,098.3121,204.0086.1 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 82,462.98125,000.00-51.6 %0.01,419.38551.9561.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี20,273.3531,774.36-56.7 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,985.9125,520.00-540.3 %0.01,185.221,219.00-2.9 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี380,945.44216,960.0043.0 %5.08,770.711,380.1084.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0560.57126.2077.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,771.564,146.20-9.9 %0.0712.87579.6918.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,413.59884.0063.4 %5.0294.52231.8821.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,109.408,576.1659.4 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,467,757 1,315,533 10.37 % 93,440 58,646 37.24 %