จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,671.47722.0073.0 %5.0588.4395.3283.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง20,674.1918,504.0010.5 %5.071.75107.35-49.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง6,011.174,161.6130.8 %5.071.590.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,069.222,335.0023.9 %5.0740.56172.7676.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,384.371,962.0042.0 %5.0854.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง14,772.1417,201.60-16.4 %0.03,440.83920.5573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง5,133.303,471.0032.4 %5.0476.3493.1080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,995.36855.0082.9 %5.0335.0018.8394.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,345.71504.0088.4 %5.0273.0699.4963.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,834.15624.0083.7 %5.0223.1453.3976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,746.11448.0088.0 %5.0260.4630.8388.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,746.90658.0082.4 %5.0484.45118.2275.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,634.72382.0089.5 %5.0239.553.2498.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,761.24792.0078.9 %5.0440.5069.5284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,909.96524.0086.6 %5.0240.7360.8274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,698.98358.0090.3 %5.0449.9910.7797.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,933.35522.0086.7 %5.0478.7540.5791.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,627.798,121.82-6.5 %0.01,634.312,084.30-27.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,557.973,137.0031.2 %5.01,292.03912.8629.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,326.051,859.0044.1 %5.0835.64161.1180.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 213,700.2624,218.02-76.8 %0.05,207.363,777.1527.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,793.451,045.0062.6 %5.0683.51402.5841.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,261.882,155.0065.6 %5.01,577.25766.6551.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,635.524,188.00-58.9 %0.0569.67631.75-10.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,745.981,397.0075.7 %5.01,767.43766.8156.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง4,015.242,461.7738.7 %5.01,082.85227.5679.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางไม่ครบ13,291.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานลำปางไม่ครบ131,796.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ104.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,619.083,780.0018.2 %5.01,311.04894.9031.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,580.307,242.31-58.1 %0.01,617.7495.0094.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,881.6314,480.002.7 %1.05,879.953,224.8545.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,646.775,307.78-14.2 %0.02,161.5517.1599.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง4,122.36840.0079.6 %5.01,101.8769.3593.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,975.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5702.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,489.175,027.00-44.1 %0.0930.72314.4766.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,430.4448,711.23-657.5 %0.01,672.351,843.37-10.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,378.577,186.00-12.7 %0.02,004.24707.9564.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,776.504,186.00-10.8 %0.0911.71135.8585.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,061.4211,605.64-91.5 %0.01,332.13146.8189.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,244.5226,562.00-19.4 %0.02,249.16488.0078.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,244.415,226.00-23.1 %0.01,177.93341.5471.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง4,358.702,991.0031.4 %5.01,215.96459.9162.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง4,059.213,463.0014.7 %5.01,101.87411.7562.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง6,240.805,165.5917.2 %5.01,482.19654.6855.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง4,234.874,207.000.7 %0.5987.7743.2095.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง35,095.717,176.0079.6 %5.0678.42373.3545.0 %5.0
รจก.ลำปาง 61,230.6244,685.4127.0 %5.01,268.09466.8963.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 34,683.6829,131.4416.0 %5.0974.53181.6681.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง6,745.316,046.0010.4 %5.0510.77427.7816.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,822.981,199.0057.5 %5.0328.44306.286.7 %3.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,695.382,814.0023.9 %5.0529.23509.543.7 %1.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง29,054.0521,310.0026.7 %5.01,825.72855.0053.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,659.811,859.0049.2 %5.0797.59357.1055.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง5,401.646,731.00-24.6 %0.01,463.16686.1853.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,737.974,164.0012.1 %5.01,215.96237.8180.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,248.499,515.00-124.0 %0.0758.750.00100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง25,094.133,421.5586.4 %5.01,527.03247.0983.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,294.955,463.00-27.2 %0.01,082.85647.8140.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 136,620.0620,476.0044.1 %5.01,703.80744.8056.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 289,547.779,211.2089.7 %5.0679.04546.8919.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 314,620.0615,960.96-9.2 %0.01,545.18441.1771.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง287.485,204.14-1,710.3 %0.0346.24285.0017.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ89,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,714.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง57,894.7064,614.00-11.6 %0.01,050.04582.3544.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง21,671.7012,543.0042.1 %5.0911.99531.9741.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา64,233.8618,800.0070.7 %5.0910.87504.7844.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน19,315.2127,070.97-40.2 %0.01,040.89460.6755.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง7,108.6017,327.00-143.7 %0.02,554.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,213.825,149.00-22.2 %0.01,120.88593.2847.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,993.382,459.0017.9 %5.0702.53182.9374.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง27,384.218,377.7369.4 %5.07,123.026,456.859.4 %4.5
รวม 817,011 609,296 25.42 % 80,723 38,102 52.80 %