จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,583.751,140.0055.9 %5.0493.17179.8663.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,223.187,414.9027.5 %5.063.1379.32-25.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,458.294,806.00-7.8 %0.0740.43100.5486.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,359.131,937.0042.3 %5.0721.37156.9278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,795.9018,218.6832.0 %5.04,068.18517.0887.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,019.36663.0083.5 %5.0286.8160.7578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,477.99783.0082.5 %5.0230.7936.1084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,810.79748.0080.4 %5.0182.4738.3679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,781.68514.0086.4 %5.0293.8371.8375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,701.09399.0089.2 %5.0245.3946.9680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,964.31800.0079.8 %5.0325.46105.6467.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า5,600.30598.0089.3 %5.0451.51105.9076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,978.43465.0088.3 %5.0595.76107.4482.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,374.866,114.8157.5 %5.01,634.161,168.5028.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,637.051,474.0044.1 %5.0617.40167.8072.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,135.512,700.0034.7 %5.01,025.64511.0150.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,830.821,813.0052.7 %5.0876.84391.3555.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,257.571,827.0043.9 %5.0702.35298.5557.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,380.671,589.0033.3 %5.0417.12588.15-41.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,428.632,908.0054.8 %5.0798.761,078.58-35.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,928.002,638.0032.8 %5.0561.16360.2235.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,623.704,888.0035.9 %5.02,413.80705.2370.8 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์7,062.254,060.3242.5 %5.01,145.82389.5066.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์13,967.4915,837.00-13.4 %0.01,559.4036.7697.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)14,125.658,929.4036.8 %5.02,306.161,822.1021.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,512.092,650.0024.5 %5.0797.43274.5565.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,837.02401.0078.2 %5.062.225.7790.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,259.571,647.0049.5 %5.0805.9861.9692.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,201.321,563.2051.2 %5.0626.31249.5660.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,372.723,808.7069.2 %5.0873.52588.2332.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,951.325,029.0068.5 %5.02,014.801,072.7546.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,400.816,653.0010.1 %5.01,120.72480.3457.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,857.644,320.0063.6 %5.0835.48435.5847.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์14,186.3910,465.0026.2 %5.01,558.0983.8194.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,164.011,839.0055.8 %5.01,006.61336.6666.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,771.643,159.0016.2 %5.0930.56448.3651.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,269.133,555.0043.3 %5.01,367.92256.5481.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,565.181,480.0058.5 %5.0835.46262.7068.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,892.824,100.0030.4 %5.0270.4136.8386.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,553.762,280.0080.3 %5.0740.40305.6558.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 44,255.5040,588.408.3 %4.0901.32379.8457.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,534.92856.0066.2 %5.0474.1698.7579.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,338.562,972.0011.0 %5.0721.39474.2434.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,036.051,807.0040.5 %5.0607.29320.3547.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,021.845,452.92-8.6 %0.01,007.92450.7755.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,531.981,578.0065.2 %5.0855.74113.8886.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์7,025.375,395.7723.2 %5.0987.61371.9362.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์16,520.653,433.0079.2 %5.0358.69156.4556.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 128,186.4021,213.4124.7 %5.01,398.36543.3561.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 220,763.458,892.2657.2 %5.01,878.71837.6155.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,251.085,488.0612.2 %5.0405.73157.8661.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์71,067.3898,259.00-38.3 %0.01,425.88830.7941.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์112,852.4851,510.0054.4 %5.0894.21304.3266.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์584,697.8125,335.7195.7 %5.0733.671,003.69-36.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย39,718.2912,024.0069.7 %5.0773.40204.8173.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์204,042.9221,651.7589.4 %5.02,397.782,830.03-18.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 5,081.112,802.0044.9 %5.0797.45233.2270.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,415.811,127.0067.0 %5.0607.64106.8782.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์43,502.2413,043.0170.0 %5.05,464.623,692.1332.4 %5.0
รวม 1,479,146 469,644 68.25 % 59,294 27,135 54.24 %