จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,908.06842.0071.0 %5.0461.98100.4978.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่170,912.643,907.0097.7 %5.080.965.6593.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่10,755.8611,056.00-2.8 %0.093.4535.9961.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,073.191,818.0040.8 %5.0431.88157.9963.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,218.821,668.0048.2 %5.0709.1849.8193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่19,168.4612,970.0032.3 %5.01,983.26362.6681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,920.931,265.0074.3 %5.0288.038.1697.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,793.38862.0077.3 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,902.32512.0086.9 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,259.41939.0082.1 %5.0361.9550.2686.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,862.09493.0087.2 %5.0332.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,992.97606.0084.8 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,912.55553.0085.9 %5.0323.4328.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,591.49269.0094.1 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,372.167,114.2142.5 %5.0975.422,362.65-142.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,180.863,677.0012.1 %5.0994.42421.8457.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,317.561,077.0067.5 %5.0709.17410.4042.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,629.844,027.72-53.2 %0.0442.95328.7025.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,687.513,483.0059.9 %5.01,317.681,350.94-2.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,271.093,430.00-51.0 %0.0503.01548.40-9.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่120,163.823,077.5097.4 %5.04,616.78931.4779.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่12,594.2511,637.017.6 %3.51,355.711,418.02-4.6 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่52,212.8426,921.5048.4 %5.0496.6685.5082.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)13,084.3924,925.56-90.5 %0.04,194.806,078.10-44.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,626.672,965.1418.2 %5.0766.23763.970.3 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,720.7123,134.00-81.9 %0.04,132.06761.6581.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,380.85256.0092.4 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,129.46875.0072.0 %5.0660.3053.2591.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,937.73563.3980.8 %5.0557.06252.7054.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,692.732,892.2621.7 %5.0842.30115.5886.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,990.5822,344.73-59.7 %0.01,450.811,844.29-27.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่5,093.425,288.00-3.8 %0.01,279.65237.4281.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,079.231,949.0075.9 %5.0861.31263.7869.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่8,329.178,481.13-1.8 %0.02,401.5993.4896.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,180.371,411.0088.4 %5.0861.31760.9011.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,537.273,798.0016.3 %5.0880.31994.00-12.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่6,805.292,416.0064.5 %5.0809.35421.8047.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,184.474,519.00-8.0 %0.01,051.47263.2175.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,207.603,225.00-0.5 %0.0344.93112.7067.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,714.212,613.0077.7 %5.0823.29353.7057.0 %5.0
รจจ.แพร่ 36,361.2928,773.5620.9 %5.0830.58260.2468.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,732.90720.0073.7 %5.0294.53170.2942.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,548.561,493.0057.9 %5.0785.25352.8955.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,556.641,325.0062.7 %5.0576.07360.5437.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,427.056,906.42-27.3 %0.01,203.60535.8055.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,470.313,444.030.8 %0.5727.23141.3480.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่10,059.3921,041.48-109.2 %0.03,181.17299.7790.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)14,149.4614,094.500.4 %0.53,263.87319.3590.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 106,573.8218,160.0883.0 %5.01,459.14513.0964.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 246,287.4411,011.5476.2 %5.01,574.20738.6553.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,489.454,070.00-63.5 %0.0308.31228.5125.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่110,746.9697,631.0111.8 %5.01,580.99669.4057.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่102,797.0433,120.0067.8 %5.0881.96419.6252.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่29,148.334,090.0086.0 %5.0891.87772.6013.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่30,306.8817,769.0041.4 %5.0790.37410.3348.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง29,475.9813,983.0052.6 %5.0706.41726.99-2.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง38,517.7816,257.0057.8 %5.0740.19467.3036.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่16,060.215,419.0066.3 %5.01,865.331,293.4830.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,658.814,050.52-10.7 %0.0861.3252.8893.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่8,070.58861.0089.3 %5.0576.07173.5569.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่53,646.3322,940.0057.2 %5.04,203.763,683.4912.4 %5.0
รวม 1,240,482 541,021 56.39 % 66,648 34,661 47.99 %