จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,983.73814.0072.7 %5.0587.7491.2684.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,380.732,249.0048.7 %5.0834.94331.6060.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,323.632,269.0031.7 %5.0796.9162.2892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน17,099.1313,903.0018.7 %5.01,960.79489.2575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,272.601,113.0074.0 %5.0299.9790.6469.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,261.001,047.0093.9 %5.0373.6770.7581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อยไม่ครบ414.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ87.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ589.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ105.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,461.27528.0084.7 %5.0288.3763.4178.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,382.80364.0091.7 %5.0195.8063.8067.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,997.47877.0078.1 %5.0329.4927.9291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,930.80369.0090.6 %5.0394.1587.7277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,820.39495.0087.0 %5.0330.4729.4591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,709.13696.0089.6 %5.0451.51104.1276.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,603.83190.0094.7 %5.0398.99104.4173.8 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง6,275.287,563.00-20.5 %0.01,160.01508.7056.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ5,758.50ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,760.34ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน2,088.872,888.00-38.3 %0.0756.631,182.59-56.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,355.932,075.0038.2 %5.0853.96558.6234.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,992.771,231.0058.9 %5.0719.71665.677.5 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ2,679.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,427.09ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน32,746.003,987.8087.8 %5.06,618.681,621.9975.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน3,485.802,420.2030.6 %5.01,729.131,120.5435.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานน่านนคร87,328.9782,865.995.1 %2.5974.69331.6566.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,411.902,020.0062.7 %5.01,291.33210.0583.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,729.50757.0056.2 %5.072.5459.8517.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,911.431,415.0051.4 %5.0682.82540.9720.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,775.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,488.002,148.0181.3 %5.0777.89462.2640.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,882.333,540.5527.5 %5.01,163.30482.4058.5 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านไม่ครบ2,656.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ507.77ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,033.433,125.0022.5 %5.01,063.13283.8273.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,940.402,251.0023.4 %5.0663.8179.4788.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,647.902,081.0082.1 %5.01,062.05416.9060.7 %5.0
รจจ.น่าน 37,171.0223,240.2237.5 %5.0944.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,389.101,008.0070.3 %5.0606.75230.4162.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,585.732,241.0037.5 %5.0461.66433.966.0 %3.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,794.30874.0068.7 %5.0644.78174.1773.0 %5.0
สปส.จ.น่าน6,130.395,724.786.6 %3.01,291.31287.0077.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,943.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,462.47146.1390.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,743.801,490.0045.7 %5.01,161.03144.0987.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,803.635,642.29-17.5 %0.01,101.17220.6380.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 163,798.1324,552.6361.5 %5.02,656.10940.0564.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน27,059.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคน่าน86,091.5792,389.00-7.3 %0.01,712.86987.0542.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ23,711.35ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,049.45ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,141.902,048.0034.8 %5.0763.961.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ไม่ครบ11,880.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 476,195 304,492 0.00 % 38,695 13,708 0.00 %