จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,643.96665.0074.8 %5.0648.15177.4272.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,880.647,678.0148.4 %5.081.38174.49-114.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,672.742,898.0080.2 %5.092.49110.84-19.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน19,551.6716,187.2017.2 %5.0126.30423.80-235.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,447.342,654.0040.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,337.691,008.0056.9 %5.0271.2740.8884.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,347.021,681.0049.8 %5.0487.130.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,126.998,376.30-3.1 %0.01,304.81511.9160.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,770.64667.0082.3 %5.0718.6827.5596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,710.34493.0086.7 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม4,011.80190.0095.3 %5.0394.9038.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,862.10426.0089.0 %5.0552.7647.5091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,788.88312.0091.8 %5.0697.7876.0089.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,384.373,102.0042.4 %5.01,155.07456.3560.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,953.333,428.0030.8 %5.0582.98458.8521.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,841.494,667.523.6 %1.51,009.45326.8067.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,727.971,755.3035.7 %5.0888.30222.3275.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,034.751,414.0053.4 %5.0686.1876.2188.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,671.003,050.0034.7 %5.0829.01222.1773.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,404.371,658.0051.3 %5.0895.36178.5080.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,934.93727.0075.2 %5.0762.25348.8354.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,947.853,025.0038.9 %5.01,484.85820.6444.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,775.253,508.00-97.6 %0.0386.7386.4677.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,563.862,019.0055.8 %5.01,313.71593.6654.8 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,934.401,834.9853.4 %5.0876.34152.0782.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,549.3711,150.20-214.1 %0.0933.39144.5984.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 71,992.8242,042.0041.6 %5.0462.38451.052.5 %1.0
ท่าอากาศยานปาย 34,385.408,679.0074.8 %5.0640.4076.0088.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,496.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5914.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,292.471,746.0047.0 %5.079.940.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,384.141,240.0063.4 %5.0895.3629.4596.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,778.35848.0069.5 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,708.073,147.0015.1 %5.0990.44155.6584.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,917.240.00100.0 %5.01,484.85434.4770.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,238.531,992.3262.0 %5.01,503.87649.9056.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,009.842,049.00-102.9 %0.0591.8537.3393.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,175.614,726.78-13.2 %0.01,066.5080.7592.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,896.402,598.1776.2 %5.0724.21319.3655.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,597.453,781.00-5.1 %0.01,009.45626.5537.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,688.351.00100.0 %5.0895.36133.8385.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,621.971,749.0051.7 %5.0914.37191.3079.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,683.02986.0063.3 %5.0535.8448.9290.9 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,451.852,009.0054.9 %5.0340.60433.80-27.4 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 22,628.7019,837.9612.3 %5.0851.65347.3259.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน588.60896.00-52.2 %0.0629.13171.8272.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,385.911,373.0059.4 %5.0876.34203.0276.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,808.46694.0075.3 %5.0667.17170.9774.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,441.723,730.14-8.4 %0.0914.37346.0662.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,896.791,585.0059.3 %5.01,085.52193.2682.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,439.952,684.5822.0 %5.0544.16161.9670.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 121,483.9015,631.7827.2 %5.02,104.22239.4088.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 249,752.0113,326.9173.2 %5.02,240.95463.5579.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,978.953,616.8077.4 %5.0226.03399.00-76.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน44,334.5620,646.3653.4 %5.0826.15503.9139.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง37,065.109,668.0073.9 %5.01,190.23464.2861.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,603.1713,296.73-101.4 %0.01,199.121,392.94-16.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,349.442,134.0036.3 %5.0876.34193.9577.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,662.07866.0067.5 %5.0610.11141.4676.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน43,852.9911,028.0174.9 %5.03,705.363,238.7612.6 %5.0
รวม 564,051 283,184 49.79 % 48,768 18,064 62.96 %