จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,564.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5168.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,695.764,941.2057.8 %5.081.0790.25-11.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์12,679.2212,551.821.0 %0.564.1454.6714.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,075.7612,159.00-139.6 %0.01,375.87297.9378.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,497.952,341.0033.1 %5.0824.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์67,933.5635,010.9648.5 %5.04,456.472,276.9048.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,448.722,641.1323.4 %5.0709.86655.537.7 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,166.852,595.1418.1 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,119.20615.0080.3 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,752.61587.0078.7 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,741.11577.0079.0 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,768.852,498.0047.6 %5.01,185.71910.1923.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,385.451,529.0054.8 %5.0369.8445.0187.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,352.941,905.0043.2 %5.0824.41194.3376.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,207.425,998.323.4 %1.51,851.272,828.68-52.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,629.474,336.0423.0 %5.02,058.062,340.91-13.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,925.954,793.00-63.8 %0.0667.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,247.205,258.30-0.2 %0.01,489.97703.9052.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,763.725,295.008.1 %4.01,242.77461.6762.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,541.4126,477.00-129.4 %0.01,775.21254.0085.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,735.3010,321.70-33.4 %0.02,635.00270.7589.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,021.532,120.0047.3 %5.0957.52458.6652.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)83,199.959,091.0089.1 %5.04,619.90486.7789.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,552.7810,494.239.2 %4.54,052.572,024.6350.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,019.251,557.0061.3 %5.01,033.5977.4292.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,127.991,857.7240.6 %5.0772.54407.5547.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,783.984,506.71-19.1 %0.0976.54355.1063.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,428.5735,012.51-315.4 %0.01,680.132,244.49-33.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,310.637,297.0040.7 %5.03,866.14378.2790.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,519.0910,776.00-26.5 %0.02,478.801,257.6949.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์8,166.2617,346.94-112.4 %0.01,302.32160.7787.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,124.301,335.0067.6 %5.01,071.60369.4365.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,981.332,735.2931.3 %5.0995.54404.4259.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5,475.892,947.0046.2 %5.01,223.73417.9065.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,187.134,555.0012.2 %5.01,337.85596.0855.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,296.834,692.0011.4 %5.01,033.59197.5980.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์422,060.0324,754.7994.1 %5.0911.60647.2129.0 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์65,162.4111,537.0082.3 %5.0775.49258.7066.6 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 79,782.2275,764.005.0 %2.51,423.75746.0447.6 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 13,600.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5619.52567.158.5 %4.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,170.574,699.90-116.5 %0.0347.602.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,841.141,019.0064.1 %5.0577.20178.0769.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,828.253,216.0016.0 %5.0900.47389.2756.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์28,657.9920,039.0030.1 %5.01,763.6064.5996.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,396.682,166.0036.2 %5.0638.65492.3822.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,785.968,558.82-207.2 %0.01,057.28495.3653.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,583.662,989.9334.8 %5.01,242.75272.6478.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,694.214,787.21-29.6 %0.0938.49228.1075.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์30,609.297,125.5076.7 %5.01,204.7652.4695.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)32,534.3013,820.9657.5 %5.03,713.0034.0899.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 150,473.2119,335.5461.7 %5.01,339.97698.6847.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 218,885.4915,375.8818.6 %5.01,301.241,130.5413.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3107,492.6922,190.6079.4 %5.01,702.34605.1564.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,278.985,369.2826.2 %5.0276.14206.9725.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์108,025.93142,217.00-31.7 %0.01,849.17811.5656.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,873.3024,022.00-0.6 %0.01,050.67860.2518.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์139,019.6995,750.9931.1 %5.01,084.37626.4142.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,891.7038,040.00-46.9 %0.0904.291,543.20-70.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์80,769.5026,494.2867.2 %5.0865.45398.5553.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย41,484.8922,932.0044.7 %5.0820.21954.75-16.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,977.7628,357.20-136.7 %0.02,222.453,232.56-45.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์11,184.5616,047.82-43.5 %0.04,043.21350.3991.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 30,808.8926,808.0013.0 %5.01,232.19716.3341.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,320.381,984.0040.2 %5.01,178.27368.6068.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์172,825.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,139.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,952.804,362.03-10.4 %0.0976.54646.2833.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,374.512,387.0029.3 %5.0653.27605.927.2 %3.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์38,218.3844,473.00-16.4 %0.04,733.191,868.8860.5 %5.0
รวม 1,732,003 975,379 43.68 % 91,972 42,017 54.32 %