จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,557.301,145.0055.2 %5.0452.83239.2147.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,999.723,298.7617.5 %5.0700.03257.1663.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,268.121,920.0041.3 %5.0681.0335.8694.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,667.8217,604.00-12.4 %0.02,433.05729.1170.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,107.35888.0078.4 %5.0226.1025.2188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,716.25417.0088.8 %5.0236.1459.2674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี6,096.96981.0083.9 %5.0221.5143.8180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,530.99427.0090.6 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,727.48544.0085.4 %5.0196.9959.0670.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,475.44526.0088.2 %5.0157.600.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,853.94648.0083.2 %5.0524.0944.9491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,886.01606.0084.4 %5.0346.93107.0269.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,994.607,035.95-40.9 %0.01,023.31840.4717.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,023.451,741.0075.2 %5.01,061.331,070.84-0.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,345.401,110.0074.5 %5.0923.28547.9940.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,219.801,303.0079.1 %5.0680.99605.1511.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี10,380.152,446.0076.4 %5.02,316.39732.3268.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี6,650.364,594.1630.9 %5.0689.861,210.19-75.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,549.754,700.81-3.3 %0.01,194.441,074.4610.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,285.384,561.9550.9 %5.01,012.01160.3484.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,246.1214,350.00-55.2 %0.01,349.40159.3388.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,589.734,745.1428.0 %5.0814.62780.684.2 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี7,205.641,728.0076.0 %5.0776.0978.5989.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,316.51899.0079.2 %5.0585.94251.2557.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,481.973,587.90-3.0 %0.0795.08257.5567.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,894.514,720.0052.3 %5.01,275.602,075.47-62.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,571.314,720.0015.3 %5.01,099.37717.2534.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,616.413,163.0012.5 %5.0795.11175.7377.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี11,632.6811,856.48-1.9 %0.01,798.72101.5794.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี12,048.862,028.0083.2 %5.0757.08462.1539.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,592.482,621.0027.0 %5.0824.10483.3341.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,559.212,061.0054.8 %5.0833.14313.0862.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,245.872,395.9843.6 %5.0844.25570.4832.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,145.581,774.0043.6 %5.0547.9072.8686.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,619.872,117.0081.8 %5.01,017.43384.0062.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี35,679.9427,181.3723.8 %5.0747.03613.8817.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,251.77921.0071.7 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,410.201,366.0059.9 %5.0673.93379.3343.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,428.331,411.0090.2 %5.04,902.56199.4695.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,749.006,250.00-8.7 %0.0833.14236.2671.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,143.201,343.0081.2 %5.0795.11131.4683.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,449.824,659.0137.5 %5.01,327.56113.3891.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 214,784.1817,808.00-20.5 %0.02,366.15953.8759.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 147,164.1817,212.5863.5 %5.0937.73853.918.9 %4.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,514.064,890.6511.3 %5.0287.17133.8653.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี65,203.8986,040.00-32.0 %0.01,260.49549.9356.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี37,714.3139,191.75-3.9 %0.0838.851,439.57-71.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,510.3711,502.2534.3 %5.0666.131,138.64-70.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี12,001.5423,566.00-96.4 %0.01,838.1910,903.44-493.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,698.371,886.0059.9 %5.0845.14267.2668.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี4,035.841,757.0056.5 %5.0509.87347.2931.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,520.0913,776.0025.6 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 518,362 380,026 26.69 % 53,330 34,658 35.01 %