จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,548.36985.0061.3 %5.0510.42106.0379.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,366.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,947.092,534.0014.0 %5.0529.51178.8066.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,870.182,845.0026.5 %5.0757.6467.7491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร13,974.1512,112.0013.3 %5.02,069.75931.0055.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,979.971,616.0067.6 %5.0409.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,973.211,208.0069.6 %5.0448.4951.6788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,025.35731.0081.8 %5.0341.8325.1892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,959.92446.0088.7 %5.0253.3138.5684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,821.67873.0077.2 %5.0303.0555.1381.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,667.81744.6079.7 %5.0360.47123.7265.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,789.46886.0076.6 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,702.80548.0085.2 %5.0383.7433.2291.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,489.517,491.28-66.9 %0.01,252.051,172.926.3 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,451.002,037.0041.0 %5.0814.68143.3682.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 432,604.0841,371.06-26.9 %0.05,928.686,550.25-10.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,395.774,152.00-73.3 %0.0589.97283.3752.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,268.35212.6096.0 %5.01,518.271,344.2511.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,896.152,301.6040.9 %5.0977.1883.1391.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,159.27494.0077.1 %5.068.9256.2718.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,588.301,175.0067.3 %5.0871.7435.8495.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,983.121,246.0058.2 %5.0681.58327.8451.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ3,889.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ233.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ5,710.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ213.75ประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร18,057.4823,739.65-31.5 %0.02,088.76540.4674.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร14,725.0615,823.00-7.5 %0.02,162.361,594.1526.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,822.132,275.0080.8 %5.0795.67481.6539.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ2,456.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ431.09ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,699.753,400.0027.7 %5.01,175.99410.5265.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,537.473,070.4032.3 %5.01,042.87541.8448.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,769.863,645.0053.1 %5.0700.5953.7692.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,409.983,152.0072.4 %5.0738.63495.3832.9 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบ47,090.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ941.80ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,809.011,211.0056.9 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,495.761,803.0048.4 %5.0814.6935.3195.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ1,454.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.กำแพงเพชร5,075.714,853.004.4 %2.01,156.97423.4963.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,078.942,066.0049.3 %5.01,099.92404.9063.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ4,817.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ102.10ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 137,925.2018,871.0250.2 %5.01,631.99713.9556.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 213,120.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,776.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)31,616.0711,659.3263.1 %5.02,806.11906.1367.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบ112,357.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,024.10ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร34,883.3517,060.0051.1 %5.0834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,563.5420,666.01-5.6 %0.01,876.352,393.36-27.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,286.102,708.6917.6 %5.0795.67434.6145.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 217,011.174,901.8271.2 %5.02,344.911,368.0541.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,899.231,201.0058.6 %5.0605.51291.8551.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,416.809,449.9053.7 %5.05,855.271,731.9270.4 %5.0
รวม 372,178 237,565 0.00 % 47,600 24,432 0.00 %