จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,653.17743.0072.0 %5.0360.32146.5059.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา5,395.966,688.65-24.0 %0.0911.83180.1580.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,134.891,671.2746.7 %5.0825.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,337.671,865.0044.1 %5.0569.4672.7287.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา116,308.341,790.0089.0 %5.02,736.40664.9775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,412.3322,704.007.0 %3.52,250.35608.2873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,459.94684.0084.7 %5.0206.4558.4671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,937.80658.0083.3 %5.0173.0240.9376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,896.481,454.0070.3 %5.0322.8585.4773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,338.593,693.0041.7 %5.0283.8648.8082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,898.732,540.0048.1 %5.0220.1658.3473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,065.461,090.0073.2 %5.0351.5653.2284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,093.36762.0085.0 %5.0324.2467.9979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,781.331,974.0058.7 %5.0223.23106.4852.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,897.48566.0085.5 %5.0225.5946.7879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,767.75301.0092.0 %5.0186.6555.9970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,943.47784.0084.1 %5.0222.2864.3571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,091.06526.0087.1 %5.0266.4385.7267.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,791.92430.0088.7 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,712.42568.0084.7 %5.0194.616.0096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,422.15744.0083.2 %5.0148.7871.5251.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,978.88836.0079.0 %5.0269.7159.2678.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,434.507,513.51-69.4 %0.01,005.04412.3959.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,935.034,183.00-6.3 %0.0649.09920.00-41.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,021.591.00100.0 %5.0493.440.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,682.142,024.0056.8 %5.0854.80745.9612.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,385.762,144.0036.7 %5.0588.48180.9169.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,954.542,572.0035.0 %5.0681.45467.9631.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,309.841,244.0062.4 %5.0474.42345.9027.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,274.773,804.0027.9 %5.01,327.64653.8950.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,531.773,632.23-43.5 %0.0518.30752.89-45.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,776.733,764.8221.2 %5.01,303.93983.4424.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,992.952,175.0045.5 %5.0816.71118.8385.5 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,495.3626.2299.4 %5.0968.82146.3084.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,462.7228,015.00-275.4 %0.01,676.96106.0193.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,121.473,608.0012.5 %5.0892.76534.5240.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,777.211,352.0064.2 %5.0730.0450.4293.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,209.762,172.5032.3 %5.0485.98256.9447.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,835.974,806.00-25.3 %0.0843.17274.5567.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,550.261.00100.0 %5.01,330.140.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,245.866,587.00-5.5 %0.01,120.96429.5561.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,885.703,240.0052.9 %5.01,063.88283.8873.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,147.98113,438.01-1,140.0 %0.01,801.9383.8495.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,907.693,475.0070.8 %5.0683.58288.6757.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,231.935,420.00-28.1 %0.0797.68563.8529.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,301.534,559.0037.6 %5.01,158.98125.0289.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,126.724,361.8814.9 %5.01,177.97526.2055.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,367.856,264.00-16.7 %0.0816.75107.4486.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,486.967,415.0012.6 %5.0376.89382.16-1.4 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15,134.5511,364.0024.9 %5.0618.98227.6163.2 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 143,846.8359,348.8258.7 %5.0565.12450.9320.2 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 84,621.4996,919.00-14.5 %0.01,174.86826.3829.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 42,183.9035,420.4416.0 %5.0561.83390.1930.5 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 32,955.03102,342.32-210.6 %0.0582.8395.9083.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,432.46961.0072.0 %5.0282.50199.9429.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,662.141,454.0068.8 %5.0941.120.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,657.753,253.0030.2 %5.0721.59369.9448.7 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,094.417,797.00-27.9 %0.01,539.32647.3057.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,817.182,227.0041.7 %5.0797.81201.7174.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,119.426,864.6074.7 %5.01,347.00678.2849.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา34,161.293,026.2591.1 %5.0752.55245.0667.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,849.6417,607.2015.6 %5.06,540.52348.0794.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,055.3716,185.36-24.0 %0.02,027.46699.2265.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 247,014.2918,438.0360.8 %5.02,695.89889.0667.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา909.341.0099.9 %5.0297.270.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,037.231.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์25,139.171.00100.0 %5.0616.610.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,206.9820,240.60-0.2 %0.0447.52626.05-39.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 96,733.3266,931.8630.8 %5.0647.90575.3411.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 19,098.601.00100.0 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา153,040.1326,157.0082.9 %5.0523.85467.4910.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 26,041.321.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 69,063.1626,129.0062.2 %5.0530.001,059.93-100.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,765.2225,087.8748.6 %5.09,748.972,557.8373.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,300.741,639.0061.9 %5.0930.80893.004.1 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,386.462,579.0023.8 %5.0417.37230.5544.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,259.3828,400.94-47.5 %0.03,300.024,858.83-47.2 %0.0
รวม 1,311,361 861,248 34.32 % 77,217 29,873 61.31 %