จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,507.83644.0074.3 %5.0635.02115.1781.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก21,225.8710,133.0352.3 %5.067.0371.54-6.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด22,158.8325,606.45-15.6 %0.089.8269.9022.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,289.3311,127.50-8.1 %0.034.8434.371.3 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,518.176,372.32-81.1 %0.0977.32333.4665.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,390.762,193.0035.3 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,340.8711,432.0037.7 %5.02,802.851,478.2047.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด18,270.4319,417.50-6.3 %0.02,763.381,261.7954.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,720.052,237.0060.9 %5.01,186.491,444.00-21.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,294.212,831.0034.1 %5.01,224.53609.5550.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,206.981,988.0038.0 %5.0901.2571.3992.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,170.301,352.0057.4 %5.0882.24748.9515.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,730.733,743.00-0.3 %0.01,208.64853.1029.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,551.393,454.282.7 %1.0586.96494.9515.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,533.915,711.00-3.2 %0.01,642.88897.7545.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,941.243,454.7471.1 %5.01,110.43328.0370.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,105.9712,080.247.8 %3.51,124.5490.2592.0 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,756.644,715.0078.3 %5.0176.309.0094.9 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด78,594.23133,144.00-69.4 %0.01,210.99445.5063.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,740.901,395.0062.7 %5.01,110.43557.2049.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)19,026.1911,904.9937.4 %5.06,645.41315.2195.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,275.16669.0079.6 %5.097.2373.0324.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,256.37310.0075.3 %5.033.8226.5821.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,256.37200.0084.1 %5.082.557.9390.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,106.281,250.0059.8 %5.0939.2998.1089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,047.78507.0083.4 %5.0806.17254.4968.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,939.334,499.72-14.2 %0.01,129.45394.4365.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,602.5125,105.00-161.4 %0.01,795.012,881.98-60.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,865.797,410.0053.3 %5.02,555.64606.5976.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,575.172,562.0028.3 %5.0996.33286.4771.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก103,930.868,994.1991.3 %5.04,648.04128.4397.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,620.992,448.0032.4 %5.0958.29419.4856.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,468.224,343.3020.6 %5.0792.26419.9147.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,407.711,840.0046.0 %5.0977.31291.1170.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,418.921,936.9843.3 %5.0763.24257.5566.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,998.992,157.6046.0 %5.0768.1365.9791.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก6,612.372,120.0067.9 %5.0407.11691.67-69.9 %0.0
เรือนจำกลางตาก 41,733.5350,097.95-20.0 %0.01,138.81866.7123.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,926.96920.0068.6 %5.0692.070.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,536.683,881.1040.6 %5.01,890.06432.6977.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,057.451,055.0065.5 %5.0546.03352.5735.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,614.465,018.4010.6 %5.0996.33464.7353.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,279.114,339.79-1.4 %0.01,300.58313.4575.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก24,979.912,815.2088.7 %5.08,792.90694.9292.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 138,461.0264,361.50-67.3 %0.05,678.54311.7594.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 23,669.618,183.5265.4 %5.02,759.32870.0668.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,849.525,659.4617.4 %5.0414.61845.69-104.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ99.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก28,521.4741,468.55-45.4 %0.01,069.381,678.82-57.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก45,572.3128,880.0036.6 %5.01,393.57528.5462.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด92,248.213,739.0095.9 %5.01,235.691,385.76-12.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก17,055.3819,972.00-17.1 %0.01,323.012,469.46-86.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,411.173,512.4820.4 %5.01,286.81920.4428.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,642.77800.0069.7 %5.0692.08167.2075.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก44,244.7915,492.0065.0 %5.06,433.734,302.5733.1 %5.0
รวม 845,262 601,485 28.84 % 82,003 33,739 58.86 %