จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,986.471,224.0059.0 %5.0482.4398.8779.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,962.174,825.8046.2 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,276.131,921.0041.4 %5.0672.60196.4670.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,065.803,435.00-12.0 %0.0634.5635.0994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย17,787.938,375.6052.9 %5.01,908.64641.3466.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,849.332,134.0056.0 %5.0250.2060.8075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,572.271,440.0068.5 %5.0328.1472.8877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,212.77829.0080.3 %5.0261.6520.9092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,186.731,215.0071.0 %5.0468.5184.8381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,733.30805.0083.0 %5.0296.0040.8586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,160.901,129.0072.9 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ4,030.03461.0088.6 %5.0243.89148.2039.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,098.63592.0085.6 %5.0289.7952.2582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม4,063.27733.0082.0 %5.0345.94136.0760.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,355.208,191.48-53.0 %0.01,395.202,167.52-55.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,421.031,399.0059.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,322.172,868.0033.6 %5.01,071.25485.9354.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,463.931,586.0054.2 %5.0748.66236.7368.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,499.27843.0075.9 %5.0710.63595.8416.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,704.734,288.0044.3 %5.02,460.101,734.4929.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,235.403,389.32-51.6 %0.0526.97261.3650.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,116.572,991.0027.3 %5.01,128.98653.7242.1 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,600.434,367.00-67.9 %0.0387.36335.5013.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,343.8016,205.00-155.4 %0.01,281.1156.0595.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,831.602,422.5036.8 %5.0824.05446.5045.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,020.00638.0084.1 %5.074.5670.825.0 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,457.921,050.0069.6 %5.0418.3545.1489.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,109.02542.0082.6 %5.0614.87260.4857.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,811.933,091.5018.9 %5.0900.79544.1039.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย18,087.7733,988.00-87.9 %0.01,376.192,285.06-66.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย3,104.235,600.00-80.4 %0.01,119.09410.0263.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,818.772,721.0053.2 %5.0805.71397.3850.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,900.4018,467.04-213.0 %0.01,319.14124.8690.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,470.33452.0087.0 %5.0748.63436.0541.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,725.635,503.50-47.7 %0.0843.74539.6636.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,991.305,306.00-6.3 %0.01,319.14473.3964.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,316.132,347.0055.9 %5.0602.85332.4644.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,963.873,015.00-1.7 %0.0596.5353.4391.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,611.302,031.0082.5 %5.0729.64472.0335.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย33,252.3624,810.1425.4 %5.0690.14675.542.1 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,763.401,314.0052.4 %5.0482.4486.4782.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,322.773,154.8627.0 %5.0767.68361.8052.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,323.671,609.2051.6 %5.0596.53347.0841.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย5,362.635,154.903.9 %1.5909.68867.054.7 %2.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย4,346.974,996.00-14.9 %0.01,071.93288.4073.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,906.605,094.0013.8 %5.01,788.73835.0053.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,379.076,206.50-83.7 %0.0710.63285.3059.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)63,303.498,838.1086.0 %5.03,661.90498.9786.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 124,138.4620,213.9516.3 %5.02,031.15952.4353.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 233,960.2318,697.8344.9 %5.02,105.88717.7865.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,931.194,401.70-127.9 %0.0274.57355.77-29.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง74,725.3827,744.0062.9 %5.0733.481,187.00-61.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย63,092.6177,600.00-23.0 %0.01,227.38564.1054.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย75,212.1352,616.0030.0 %5.0787.68551.3530.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย21,444.4022,479.28-4.8 %0.0844.511,320.00-56.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,927.3023,763.00-8.4 %0.0615.46701.03-13.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย47,772.2319,322.6459.6 %5.0834.51893.63-7.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย9,242.6017,513.76-89.5 %0.01,430.151,249.7212.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 4,149.013,820.167.9 %3.5767.68393.2148.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,435.931,329.0061.3 %5.0520.47373.1528.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,549.1717,021.2044.3 %5.04,399.744,716.01-7.2 %0.0
รวม 738,810 530,122 28.25 % 55,732 33,276 40.29 %