จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4734,689.637,027.5299.0 %5.03,624.68146.4396.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,875.23901.0076.7 %5.0141.74145.14-2.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก224,719.0921,082.5690.6 %5.0215.33335.46-55.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก24,970.4722,657.999.3 %4.558.91169.74-188.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,642.175,935.18-63.0 %0.0917.36426.8753.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,050.472,150.4229.5 %5.0727.22284.1560.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,461.601,285.0062.9 %5.0532.47105.9980.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 719,887.5723,928.00-20.3 %0.04,171.56225.6594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก42,290.4732,406.0023.4 %5.03,598.64989.5172.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,396.609,281.52-72.0 %0.02,223.781,433.5835.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,355.977,972.40-48.9 %0.01,620.971,243.3923.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,202.472,720.0015.1 %5.0228.19170.8725.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,274.902,159.0049.5 %5.02,001.31939.5553.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,469.402,342.0032.5 %5.0534.51350.4334.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 321,182.11103,846.20-390.3 %0.07,601.175,548.3527.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,098.372,133.0058.2 %5.01,761.69272.1284.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,310.881,153.0065.2 %5.0784.25762.782.7 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,637.174,794.0015.0 %5.01,697.042,338.71-37.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,474.975,981.61-9.3 %0.02,376.531,397.5241.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,121.873,996.0022.0 %5.01,449.83190.9886.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 35,497.5930,865.9613.0 %5.02,158.231,411.7334.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,508.136,580.00-19.5 %0.01,563.92751.5851.9 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,065.073,312.0018.5 %5.01,031.46574.3244.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,707.883,548.0024.6 %5.01,868.182,209.24-18.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก13,267.3320,011.00-50.8 %0.01,599.50363.8077.3 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก416,170.28257,546.8038.1 %5.01,116.12568.2549.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 15,176.7120,768.00-36.8 %0.04,695.233,028.0535.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,019.338,214.75-2.4 %0.01,469.04158.6589.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,924.873,817.862.7 %1.0993.44472.1552.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)19,555.2022,089.00-13.0 %0.05,568.872,122.8461.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 912,423.7310,672.0014.1 %5.03,442.40442.7087.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก5,176.671,334.0074.2 %5.092.5328.9168.8 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก751,384.132,582.0099.7 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,409.431,629.0052.2 %5.0822.28116.1985.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,068.47439.0085.7 %5.0689.17199.5071.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,521.973,890.0014.0 %5.0890.22277.5768.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,302.2035,028.00-321.9 %0.01,922.961,790.356.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,785.731,751.0063.4 %5.0445.63143.3567.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,172.0622,189.47-209.4 %0.01,659.00191.2888.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,057.9811,396.0218.9 %5.02,265.201,317.6541.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,658.272,331.0036.3 %5.0917.38683.6425.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,473.404,500.00-0.6 %0.01,221.62734.3539.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,428.002,728.0038.4 %5.01,183.60369.1668.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,254.408,600.00-63.7 %0.01,259.67472.1062.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,861.501,960.0059.7 %5.0673.4791.3286.4 %5.0
สพ.พิษณุโลก27,195.489,113.0066.5 %5.0546.80597.50-9.3 %0.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 110,055.90120,152.00-9.2 %0.01,823.751,149.0037.0 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 80,824.7865,506.4419.0 %5.01,480.721,036.6430.0 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,974.6023,939.7214.4 %5.0891.03833.206.5 %3.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,158.5314,850.008.1 %4.03,180.511,077.3066.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,967.43560.0081.1 %5.0651.15140.1278.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,888.772,800.0028.0 %5.0955.40560.7441.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก23,560.9819,709.9916.3 %5.02,113.861,120.0547.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,524.571,548.0056.1 %5.0746.22171.0277.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,946.304,770.0031.3 %5.01,487.84451.2369.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,955.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,218.124,297.00-1.9 %0.0898.35133.8985.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)21,306.5715,208.0028.6 %5.03,323.81397.4588.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 163,131.5218,035.0071.4 %5.01,164.83207.9582.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 235,040.2418,931.2046.0 %5.02,577.22534.2679.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 381,683.6715,908.0080.5 %5.02,019.83523.5974.1 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล32,339.4121,745.5132.8 %5.0532.191,972.39-270.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 782,067.544,206.6994.9 %5.0349.3210,450.90-2,891.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก80,332.29107,177.00-33.4 %0.01,776.71104.9194.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว21,028.9222,746.00-8.2 %0.0836.91521.8037.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก128,625.3697,051.0024.5 %5.01,030.31419.6659.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก569,994.8150,827.0091.1 %5.07,300.321,212.7883.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก33,424.932,564.8892.3 %5.0953.751,060.21-11.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย42,138.3221,086.0050.0 %5.01,026.481,311.45-27.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก19,830.2740,070.00-102.1 %0.02,453.491,594.9635.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,686.0720,094.00-88.0 %0.03,503.56343.9490.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก20,439.735,080.0075.1 %5.02,418.44467.8980.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,433.871.00100.0 %5.01,371.44130.1590.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก30,940.6014,355.9753.6 %5.02,017.43178.0591.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,529.833,684.00-4.4 %0.0898.36439.0251.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,084.339,553.00-87.9 %0.01,250.5687.6593.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,482.10502.0079.8 %5.01,272.3551.1996.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,008.376,761.00-124.7 %0.0445.54262.6441.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 656,616.0353,054.306.3 %3.011,492.798,312.6027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก59,609.7012,624.0078.8 %5.012,221.423,252.8073.4 %5.0
รวม 4,205,072 1,580,047 62.43 % 153,078 77,108 49.63 %