จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร4,020.731,423.0064.6 %5.0466.46144.5769.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,975.202,441.0018.0 %5.0543.73110.3779.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,123.172,662.0014.8 %5.0412.9553.1287.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร25,952.3319,397.0125.3 %5.02,710.35649.0076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9840.8581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน6,003.871,289.0078.5 %5.01,300.09103.0592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,931.071,201.0069.4 %5.0368.7772.1580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,661.87700.0080.9 %5.0222.3889.3559.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,118.33949.0077.0 %5.0333.26108.1767.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,758.40726.0080.7 %5.0240.5390.3162.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,763.131,059.0071.9 %5.0201.3489.4355.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,917.47548.0086.0 %5.0178.6686.5351.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,478.93472.0089.5 %5.0221.1752.8276.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,441.703,560.0019.9 %5.01,055.96702.9333.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,798.972,497.0034.3 %5.0633.11460.2327.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,320.302,193.0034.0 %5.0637.6161.1290.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,105.971,740.0044.0 %5.0332.33674.50-103.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,235.012,459.0053.0 %5.01,374.61517.1062.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,450.875,073.00-107.0 %0.0515.23600.99-16.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,566.872,889.0036.7 %5.01,151.041,041.619.5 %4.5
ส.ป.ก. พิจิตร3,549.533,373.005.0 %2.5746.1713.1498.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,130.909,491.00-33.1 %0.01,398.25262.5581.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,634.631,213.0066.6 %5.0460.7439.9391.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,850.50700.0062.2 %5.050.6049.731.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,242.27663.0079.6 %5.0656.620.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,961.401,645.0044.5 %5.0542.53278.9348.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,013.273,735.006.9 %3.0846.78334.2060.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร6,318.772,351.0062.8 %5.01,284.151,013.2221.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,889.707,243.00-5.1 %0.01,360.21859.7136.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,641.933,146.0013.6 %5.0732.69483.1134.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,918.4714,567.43-110.6 %0.01,512.3454.5896.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,670.943,276.0010.8 %5.0675.64309.7054.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,884.133,250.0072.7 %5.0884.81463.3547.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,515.874,356.003.5 %1.51,113.01642.6342.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,631.072,819.0039.1 %5.0846.78177.5679.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,100.205,297.00-70.9 %0.0580.56101.8882.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,632.032,262.0080.6 %5.0675.64253.2862.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 39,659.5038,311.003.4 %1.5742.81485.9834.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,696.031,411.0047.7 %5.0447.4598.7777.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,428.801,587.6053.7 %5.0694.65513.9826.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,312.921,112.1066.4 %5.0425.27354.4816.6 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,634.375,996.079.6 %4.5903.83416.5353.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,803.003,283.3813.7 %5.0846.81137.3683.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,278.736,418.28-50.0 %0.0808.75107.4386.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 141,230.9618,209.6955.8 %5.01,197.96284.8776.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 237,019.3115,992.0856.8 %5.01,313.75449.9665.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,548.574,188.4524.5 %5.0324.93556.38-71.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร131,809.1450,918.9361.4 %5.0887.761,084.40-22.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร23,403.4226,065.01-11.4 %0.0720.241,115.21-54.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร38,976.5721,773.9944.1 %5.0610.461,388.11-127.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร11,257.1026,544.00-135.8 %0.01,655.222,124.32-28.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,916.072,517.4913.7 %5.0618.62301.8551.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,398.136,980.99-29.3 %0.01,494.52710.2152.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,866.73482.0083.2 %5.0492.42233.8452.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,506.1018,207.00-4.0 %0.03,499.353,650.95-4.3 %0.0
รวม 567,955 372,665 34.38 % 45,172 25,101 44.43 %