จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,478.78936.0073.1 %5.0533.82167.0868.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์22,231.7513,337.9340.0 %5.081.9595.00-15.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์10,584.334,645.6156.1 %5.0185.0653.8670.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์6,046.973,952.7834.6 %5.0895.13297.7866.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,329.212,157.3035.2 %5.0800.4095.7988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์12,961.209,908.0023.6 %5.02,947.551,177.0560.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4350.3788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,016.641,101.0072.6 %5.0385.2471.4281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,467.02878.0083.9 %5.0285.9253.4381.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,918.43582.0085.1 %5.0416.35106.2374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,685.6955.1898.8 %5.0345.3324.8892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,095.05624.0084.8 %5.0368.3452.8885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,896.41758.0080.5 %5.0523.3779.5484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,478.971,012.0077.4 %5.0326.8272.4477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,758.95165.0095.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,532.313.0099.9 %5.0344.05106.4569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,740.84661.0082.3 %5.0310.676.5597.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์6,254.233,525.0043.6 %5.01,427.57904.4036.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,707.784,086.8328.4 %5.01,332.851,253.655.9 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,274.691,696.0048.2 %5.0838.08420.8449.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์4,085.21956.0076.6 %5.0704.97490.2030.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,826.903,068.0068.8 %5.02,131.161,688.5420.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,569.442,802.00-9.1 %0.0517.26586.55-13.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์6,106.433,364.5644.9 %5.01,503.641,365.189.2 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,385.795,354.00-58.1 %0.0774.41428.1244.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์14,321.7318,165.00-26.8 %0.01,373.2388.0193.6 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์81,437.0726,339.2067.7 %5.0699.65254.4063.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,796.1313,171.004.5 %2.04,635.273,902.5015.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,143.691,454.8053.7 %5.0781.03419.7246.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,846.791,022.0044.7 %5.075.5972.394.2 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,669.201,326.0063.9 %5.0990.2135.7796.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,077.25852.0079.1 %5.0762.01472.0938.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,784.344,974.2814.0 %5.01,028.23592.7342.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,478.415,214.2450.2 %5.01,503.641,517.15-0.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,950.014,258.0028.4 %5.01,062.41536.7749.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์7,102.353,844.5145.9 %5.0870.71147.7683.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์14,174.1412,806.109.7 %4.51,183.08206.1582.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,478.583,028.9073.6 %5.0762.01146.8580.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,600.184,866.0013.1 %5.0990.21704.4428.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,154.304,969.0030.5 %5.01,902.97255.4586.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,868.242,499.0063.6 %5.01,009.21314.3968.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,305.773,449.0045.3 %5.0598.2572.6487.9 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,086.633,882.0052.0 %5.02,008.37441.7578.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์62,633.6847,494.0124.2 %5.01,304.931,397.09-7.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,285.131,520.0064.5 %5.0609.89222.4963.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,535.313,126.7131.1 %5.0890.71484.6945.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,442.621,923.0056.7 %5.0819.42708.4413.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,828.144,473.7223.2 %5.0997.00430.2456.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,163.691,482.0071.3 %5.01,161.35537.9453.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์17,038.839,477.6644.4 %5.05,363.89836.3084.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)30,784.539,899.2767.8 %5.02,723.46710.3373.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 146,605.2615,280.0067.2 %5.01,596.33617.5061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 255,147.5119,080.0065.4 %5.01,787.60898.2849.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 343,486.9918,239.5358.1 %5.01,840.99805.6956.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์37,003.4315,587.0057.9 %5.0368.46271.7526.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,683.995,411.70-15.5 %0.0327.45413.17-26.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์219,080.27123,177.0043.8 %5.01,824.671,284.5229.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์27,183.492,010.0092.6 %5.01,115.85697.5037.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์42,275.3622,554.0046.6 %5.0837.49358.0457.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน47,148.2129,640.0037.1 %5.0944.67779.0017.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี26,242.9223,243.2011.4 %5.01,100.501,270.56-15.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,468.5225,705.17-90.9 %0.02,619.002,660.00-1.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,230.282,450.0042.1 %5.0952.531,724.25-81.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,957.791,327.0055.1 %5.0666.93289.2556.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,937.644,404.0084.2 %5.06,012.1411,403.93-89.7 %0.0
รวม 1,085,871 569,255 47.58 % 76,504 48,630 36.43 %