จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,917.12327.0088.8 %5.0426.2954.1587.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,294.036,858.6052.0 %5.058.32120.57-106.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี10,265.847,555.1426.4 %5.0711.51263.8562.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,393.181,816.0046.5 %5.0692.5136.5894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,211.3522,261.0015.1 %5.02,963.97790.4073.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,713.501,531.0067.5 %5.0312.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,337.821,503.0065.4 %5.0298.6853.2082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,176.36896.0082.7 %5.0358.2959.8583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,998.04656.0083.6 %5.0338.1639.6088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,207.36722.0082.8 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,922.55506.0091.5 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,835.03511.0086.7 %5.0476.60171.0064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,681.12525.0088.8 %5.0265.3052.2580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,752.395,545.2236.6 %5.01,605.27771.4951.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,196.89900.0082.7 %5.01,072.82473.2555.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,361.80600.0082.2 %5.0707.91265.1462.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,727.321,560.0058.1 %5.0483.34426.5511.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,229.385,068.0029.9 %5.02,099.68977.4153.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,038.488,658.00-7.7 %0.02,319.92816.2064.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,880.733,771.002.8 %1.0586.20444.6024.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,781.313,924.4117.9 %5.01,066.09662.1437.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,876.301,588.0073.0 %5.01,434.14748.2847.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรีไม่ครบ2,529.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ70.30ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,597.4117,632.80-66.4 %0.01,548.60180.5088.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,458.213,373.6524.3 %5.01,129.88421.2962.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,273.308,318.80-32.6 %0.01,740.351,263.5827.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,502.7917,186.42-10.9 %0.04,901.061,747.4964.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,881.9913,639.51-14.8 %0.04,334.021,670.1061.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี4,850.121,248.0074.3 %5.0863.6457.6993.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,357.141,709.5249.1 %5.0636.41360.6943.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี12,680.765,597.6355.9 %5.01,080.98291.6573.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบ45,473.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี10,126.9315,923.96-57.2 %0.01,396.4765.8495.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,782.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5654.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,575.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5825.62297.3564.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,351.551,130.0078.9 %5.0939.72503.0846.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,122.054,691.0023.4 %5.01,472.17578.1760.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,561.625,249.40-15.1 %0.0920.6947.5094.8 %5.0
สพ.ราชบุรี52,664.8231,676.6339.9 %5.01,078.31223.7579.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี31,098.866,132.0080.3 %5.01,078.31578.5746.3 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ60,069.84ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ2,072.07ประเมินไม่ได้0.5
รจก.เขาบิน 127,929.31186,650.98-45.9 %0.01,395.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,750.21794.0071.1 %5.0445.30111.4575.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี28,327.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,832.47319.5082.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี9,238.702,955.6068.0 %5.0692.51433.7437.4 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบ6,984.45ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,397.783,726.0015.3 %5.01,127.81717.4536.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,898.5820,961.1546.1 %5.04,828.00697.9885.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,471.724,417.151.2 %0.51,214.28297.0875.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)17,625.559,407.0046.6 %5.03,797.96647.7282.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 169,199.7916,734.0075.8 %5.01,601.241,167.5527.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 233,238.3112,577.8262.2 %5.0984.32979.710.5 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบ21,127.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม43,111.2761,551.00-42.8 %0.01,054.08807.0523.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,248.9317,898.00-46.1 %0.02,018.471,525.0624.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,332.009,328.75-47.3 %0.02,394.3835.6398.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,406.841,213.0064.4 %5.01,272.44434.6565.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี191,388.81105,312.3745.0 %5.01,519.46398.3873.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,244.793,765.0011.3 %5.01,124.08345.4569.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ137.77ประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,530.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,483.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 892,808 668,084 0.00 % 68,342 24,541 0.00 %