จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบ842.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ170.03ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,581.103,812.20-6.5 %0.0612.81126.6979.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,574.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5574.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 630,851.0528,623.167.2 %3.55,822.31328.6294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 233,080.3828,464.0014.0 %5.02,695.80624.2076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,737.8618,587.6627.8 %5.02,761.61606.1078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,094.391,137.0072.2 %5.0353.7736.6889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,840.041,125.0080.7 %5.0281.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,101.44731.0082.2 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,001.471,692.0066.2 %5.0197.2672.5463.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,757.433,951.0031.4 %5.0384.25109.7171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,997.291,434.0071.3 %5.0258.3450.8280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,924.852,255.0088.1 %5.0389.9459.8584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,147.181,273.0093.0 %5.0237.2347.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7ไม่ครบ8,956.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,271.24ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,990.052,736.0031.4 %5.0835.16151,220.05-18,006.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,926.985,278.00-34.4 %0.0783.24502.6435.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,121.201,985.0061.2 %5.0898.05584.3734.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4ไม่ครบ2,323.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ145.25ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,220.122,013.0037.5 %5.0574.78144.5574.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,269.291,136.0065.3 %5.0593.78371.0837.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,488.408,592.4131.2 %5.01,696.73816.9051.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,865.044,718.0019.6 %5.02,247.341,210.5646.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,580.324,496.97-25.6 %0.0502.29242.1851.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,353.213,878.0027.6 %5.01,183.28498.7757.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,542.962,142.0039.5 %5.0615.392.8399.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,608.2217,634.58-0.1 %0.01,867.86237.9287.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,747.181,348.0064.0 %5.0726.90775.47-6.7 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ572.53ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ36.20ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,995.731,824.0039.1 %5.0479.70125.4073.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม2,038.523,936.00-93.1 %0.0712.55164.1477.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,946.764,366.6226.6 %5.01,339.04587.9756.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,852.2878.0098.9 %5.01,279.1591.8792.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม32,837.7515,003.6254.3 %5.03,503.2528.5099.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,787.752,158.5981.7 %5.0728.42324.0055.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,731.221,497.0059.9 %5.0764.94440.8042.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,916.082,643.0032.5 %5.0821.98179.9878.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,646.426,631.0013.3 %5.01,505.47528.4364.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,155.406,919.00-34.2 %0.0764.9358.9792.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา30,557.1915,000.0050.9 %5.0968.44470.4451.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา23,120.2719,836.0014.2 %5.01,071.73610.8343.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร52,232.8441,076.8321.4 %5.02,486.63690.9272.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี48,286.5218,579.3161.5 %5.02,674.67516.4980.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม16,620.297,877.1952.6 %5.01,159.26608.0047.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,954.5254,188.05-126.2 %0.0772.23649.5515.9 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม182,738.67174,609.004.4 %2.01,837.40929.1049.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม662.881,319.00-99.0 %0.0195.24217.84-11.6 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม8,331.491.00100.0 %5.01,259.3676.2093.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,405.782,244.0034.1 %5.0669.86456.2431.9 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,293.2813,880.17-4.4 %0.02,343.271,082.9053.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,091.373,522.0013.9 %5.0898.06495.8244.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม29,797.256,118.6279.5 %5.0621.37480.4622.7 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 128,758.2918,410.6036.0 %5.01,181.82528.3355.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 224,034.7811,359.5352.7 %5.0943.36458.2851.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม68,892.2914,728.1878.6 %5.0461.36492.78-6.8 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม38,434.1540,359.00-5.0 %0.0591.02340.1542.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)54,835.8523,786.8056.6 %5.0469.15337.5628.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล29,053.9823,744.0018.3 %5.0477.70356.2925.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม167,720.9871,302.0057.5 %5.0899.11197.9078.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม60,178.1213,663.4277.3 %5.0741.03611.9817.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,253.3024,220.15-161.7 %0.0965.691,608.74-66.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)268,262.66407,057.25-51.7 %0.01,577.191,724.59-9.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,013.603,634.009.5 %4.5745.93444.7040.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,719.021,577.0042.0 %5.0384.61277.6627.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 774,513.0866,627.2010.6 %5.020,437.8912,308.7339.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม58,241.7735,361.0739.3 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,640,740 1,308,181 20.27 % 90,961 192,990 -112.17 %