จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,760.151,752.0036.5 %5.0166.36108.4834.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,233.631,758.0045.6 %5.0393.41135.2965.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,178.431,677.0047.2 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,483.1617,783.7530.2 %5.03,037.69387.6087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 235,385.4525,396.0028.2 %5.03,309.57433.3286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,477.557,621.60-1.9 %0.0279.31123.5055.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,745.197,981.41-68.2 %0.01,013.85635.1237.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,072.833,110.0023.6 %5.0728.63407.1744.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,200.671,867.0041.7 %5.0405.36101.5475.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,324.651,668.0049.8 %5.0443.39278.3337.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,542.332,318.0034.6 %5.0490.28452.137.8 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,846.643,018.00-63.4 %0.0330.04228.7730.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,815.583,384.8729.7 %5.01,089.91949.1112.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,751.4117,524.01-63.0 %0.01,165.98342.0070.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,673.912,486.0032.3 %5.0576.50437.7224.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,661.461,183.0067.7 %5.0671.5936.7694.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,311.481,835.0044.6 %5.0443.39256.0842.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,059.953,390.4916.5 %5.0728.63214.7070.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,982.0342,710.01-288.9 %0.01,566.73689.7556.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,199.581,737.0058.6 %5.0785.68361.2154.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,267.071,700.0048.0 %5.0451.58144.4168.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,913.8813,586.34-129.7 %0.01,136.0969.0593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร3,004.601,449.0051.8 %5.0329.30125.4061.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,620.962,317.0036.0 %5.0652.57223.2265.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,916.783,286.0016.1 %5.0766.66339.2155.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,823.763,797.2521.3 %5.0576.50272.3352.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,604.665,365.00-16.5 %0.0519.4571.5886.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,382.602,462.0080.1 %5.0802.61248.4669.0 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 64,038.7170,054.12-9.4 %0.0937.70679.3027.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 73,100.661.00100.0 %5.0265.880.9599.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,778.651,880.0032.3 %5.0329.30130.9660.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,232.7214,843.43-45.1 %0.02,211.88632.7571.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,316.505,874.00-36.1 %0.0804.69464.6042.3 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,940.2624,048.00-169.0 %0.01,687.68467.9172.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,770.031,517.0059.8 %5.0671.580.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,599.749,437.971.7 %0.52,310.28108.8195.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร25,852.107,241.4972.0 %5.0302.30103.0165.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร19,752.4311,637.9341.1 %5.0991.67369.6462.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,116.214,411.7474.2 %5.0261.82260.530.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร82,831.0127,080.0067.3 %5.01,206.94688.1743.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว16,871.3124,804.00-47.0 %0.0389.36367.095.7 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,902.7810,356.6113.0 %5.01,899.571,330.8829.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,145.014,140.180.1 %0.5747.65773.40-3.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,947.48636.0078.4 %5.0211.68197.306.8 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร74,632.5814,767.0080.2 %5.015,240.755,506.7663.9 %5.0
รวม 548,069 416,894 23.93 % 53,813 20,156 62.54 %