จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,760.151,752.0036.5 %5.0166.36108.4834.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,178.431,677.0047.2 %5.0481.420.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,483.1617,783.7530.2 %5.03,037.69387.6087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,651.9325,396.0014.4 %5.03,309.57433.3286.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,477.557,621.60-1.9 %0.0279.31123.5055.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,736.457,981.41-68.5 %0.01,013.85635.1237.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,072.833,110.0023.6 %5.0728.63407.1744.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,200.671,867.0041.7 %5.0405.36101.5475.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,846.743,018.00-63.4 %0.0330.04228.7730.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,815.583,384.8729.7 %5.01,089.91949.1112.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ17,524.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,673.912,486.0032.3 %5.0576.50437.7224.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,661.461,183.0067.7 %5.0671.5936.7694.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,104.251,835.0040.9 %5.0367.31256.0830.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,059.953,390.4916.5 %5.0728.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,982.0342,710.01-288.9 %0.01,566.73689.7556.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,199.581,737.0058.6 %5.0785.68361.2154.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,267.071,700.0048.0 %5.0451.58144.4168.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,913.8813,586.34-129.7 %0.01,136.0969.0593.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,620.962,317.0036.0 %5.0652.57223.2265.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,916.783,286.0016.1 %5.0766.66339.2155.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,382.602,462.0080.1 %5.0802.61248.4669.0 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 64,038.7170,054.12-9.4 %0.0937.70679.3027.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,778.651,880.0032.3 %5.0329.30130.9660.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,232.7214,843.43-45.1 %0.02,211.88632.7571.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,316.505,874.00-36.1 %0.0804.69464.6042.3 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,940.2624,048.00-169.0 %0.01,687.68467.9172.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,770.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5671.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,599.749,437.971.7 %0.52,310.28108.8195.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครไม่ครบ7,241.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ103.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร19,752.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5991.67369.6462.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,116.21441,174.00-2,477.5 %0.0261.82260.530.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร12,903.6027,080.00-109.9 %0.0170.62688.17-303.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว16,413.8824,804.00-51.1 %0.0383.52367.094.3 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร11,902.7810,356.6113.0 %5.01,899.571,330.8829.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,138.394,140.18-0.0 %0.0747.65773.40-3.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,947.48636.0078.4 %5.0211.68197.306.8 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 311,335 784,613 0.00 % 31,568 12,653 0.00 %