จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,805.14978.0065.1 %5.0216.1397.9254.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,148.394,061.532.1 %1.0406.29204.5349.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,185.522,851.8010.5 %5.0444.3256.9187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,682.3421,580.0029.7 %5.02,331.45380.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0695.0063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,066.511,048.0074.2 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,863.16625.0083.8 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง4,079.695,947.81-45.8 %0.0936.04242.7074.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม5,020.644,515.5410.1 %5.0653.43237.5063.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,113.231,430.0065.2 %5.0710.55285.8359.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,112.44914.0070.6 %5.0425.31276.4135.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,311.811,081.0067.4 %5.0368.26406.84-10.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,448.11718.8783.8 %5.0444.32446.76-0.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,214.843,325.00-3.4 %0.0603.67382.1236.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,888.752,949.2024.2 %5.0672.52464.0131.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,951.3012,346.7711.5 %5.0997.9149.7695.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,664.511,512.0058.7 %5.0524.66217.8858.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,261.591,141.0065.0 %5.0482.3651.4789.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,143.221,528.0051.4 %5.0858.96369.9756.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,416.1133,507.00-880.9 %0.0520.39188.3863.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,075.733,788.0025.4 %5.01,109.88530.4052.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,576.472,228.0060.0 %5.01,357.09866.1036.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,969.761,628.0059.0 %5.0539.40146.3672.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,058.656,049.82-19.6 %0.01,033.8231.3697.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,339.791,342.0088.2 %5.0406.29221.2845.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,718.412,386.0035.8 %5.0596.45203.2765.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,923.003,126.0020.3 %5.0615.47164.3673.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,827.072,616.0045.8 %5.0539.40278.9248.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,655.273,216.0012.0 %5.0349.2427.8492.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,813.884,189.0064.5 %5.0444.32213.7551.9 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 41,241.0515,453.4762.5 %5.0632.28214.5266.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,842.791,020.0064.1 %5.0273.18144.3247.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม5,236.324,530.9413.5 %5.0767.60505.1734.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,257.011,350.3058.5 %5.0425.31181.0257.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,320.403,616.0016.3 %5.0653.50114.7482.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม15,809.071,533.0090.3 %5.0634.48810.48-27.7 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,345.223,223.733.6 %1.5463.34312.3232.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม15,156.7119,000.87-25.4 %0.0583.69328.4043.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,728.263,237.0043.5 %5.0268.58167.4537.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม63,690.1176,796.59-20.6 %0.01,049.141,235.00-17.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม15,414.7413,660.4011.4 %5.0348.10240.3531.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา16,123.9949.7799.7 %5.0225.80277.00-22.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม20,589.1517,210.8916.4 %5.0936.80598.4136.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม35,728.9132,093.0010.2 %5.01,362.58555.7559.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,351.371,808.0046.1 %5.0463.34297.2035.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,883.981,065.0063.1 %5.0273.18154.4243.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,698.413,126.0075.4 %5.02,678.892,428.599.3 %4.5
รวม 433,753 331,404 23.60 % 31,234 15,798 49.42 %