จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,631.341,096.0058.3 %5.0435.0058.6086.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี11,366.555,414.1152.4 %5.070.3057.4918.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,653.525,499.34-18.2 %0.0525.78214.3259.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,871.511,216.0075.0 %5.0682.1935.6394.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,039.6411,314.7033.6 %5.02,298.57662.0971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,756.051,354.0071.5 %5.0315.7354.8382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,345.70851.0080.4 %5.0222.0890.1859.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,992.04551.0086.2 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,240.37867.0079.6 %5.0162.600.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,944.13388.0090.2 %5.0166.6264.1961.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,913.10715.0081.7 %5.0305.7326.6091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,752.48542.0085.6 %5.0411.5789.3878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,844.811,252.0078.6 %5.0396.3359.5785.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,777.00384.9686.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,640.566,302.7550.1 %5.01,157.59897.2522.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0662.52140.4778.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,084.352,891.0029.2 %5.0986.44126.5087.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,348.044,070.0023.9 %5.0896.53548.0938.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,346.211,666.6050.2 %5.0701.20332.5052.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี13,099.383,024.0076.9 %5.04,333.281,383.6468.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,766.963,142.89-13.6 %0.0501.54387.7522.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,746.612,882.0039.3 %5.01,271.681,387.68-9.1 %0.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี8,299.833,789.2054.3 %5.0790.43487.7638.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,114.5314,256.01-1.0 %0.01,556.92111.4292.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,014.9111,655.00-45.4 %0.02,919.111,317.6554.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,650.012,201.0061.0 %5.0853.33518.6039.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,479.351,263.0063.7 %5.0759.0236.6295.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,376.441,044.0069.1 %5.0606.12294.6951.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,669.613,755.53-2.3 %0.0834.18147.0782.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,390.798,927.00-6.4 %0.01,947.4199.9994.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,725.824,633.012.0 %1.01,195.64386.1367.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,723.511,783.0052.1 %5.0796.28176.9877.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี22,737.1413,040.1242.6 %5.03,648.6835.7599.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,426.491,583.0078.7 %5.0815.30243.5170.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,765.455,807.88-21.9 %0.0948.41469.1050.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี6,186.023,394.0045.1 %5.01,005.4693.0490.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,027.703,750.006.9 %3.0967.43590.0339.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,868.042,975.0023.1 %5.0777.27180.0076.8 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,557.272,349.0079.7 %5.0731.11347.4852.5 %5.0
รจก.เพชรบุรี 61,912.0549,031.8220.8 %5.01,203.57711.7840.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,686.77919.0065.8 %5.0492.03195.5260.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,334.533,484.4334.7 %5.01,043.51329.6568.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,814.692,414.0049.9 %5.0701.20183.2073.9 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,416.914,766.4612.0 %5.01,172.15341.2570.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,669.242,005.2245.4 %5.0778.04151.0480.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี15,106.5815,255.00-1.0 %0.03,477.44390.8088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 185,200.1515,351.0082.0 %5.0886.931,139.00-28.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 249,056.4616,078.7767.2 %5.01,651.25404.8075.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)19,085.7310,953.1742.6 %5.02,870.16777.8572.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,291.005,445.0013.4 %5.0381.79557.65-46.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี53,798.0255,730.20-3.6 %0.01,143.271,186.60-3.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี80,940.1443,953.0045.7 %5.0844.34716.3515.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี32,336.1027,773.3814.1 %5.0981.951,914.55-95.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี32,179.1720,277.0037.0 %5.0853.71532.8537.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,610.1214,146.5231.4 %5.0602.28637.25-5.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด83,406.6225,007.0070.0 %5.0825.581,097.52-32.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,679.2921,515.13-101.5 %0.01,823.442,856.11-56.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,992.372,574.0035.5 %5.0720.22390.8945.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,175.011,624.0061.1 %5.0568.09196.3165.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี30,376.8122,272.9526.7 %5.06,909.605,700.0017.5 %5.0
รวม 859,241 502,207 41.55 % 67,983 32,650 51.97 %