จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,472.44675.0084.9 %5.0438.62130.9270.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์47,079.168,155.5182.7 %5.0318.52213.3733.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,510.165,147.43-46.6 %0.0723.86128.5282.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,973.142,045.0031.2 %5.0628.7971.4688.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,008.2612,334.0023.0 %5.02,302.201,278.0544.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,626.501,403.4069.7 %5.0326.3572.4177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,689.501,421.0061.5 %5.0276.6830.6588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,673.19512.0086.1 %5.0237.78109.2554.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,934.74740.0081.2 %5.0454.98114.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,773.31424.0088.8 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี5,279.161,811.0065.7 %5.0483.0938.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,184.151,663.0067.9 %5.0593.7094.0584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,463.48615.0086.2 %5.0372.57114.0069.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,532.555,531.100.0 %0.5799.68191.9076.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,196.025,690.74-35.6 %0.01,084.14296.8172.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,648.141,635.0038.3 %5.0553.24236.4557.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,602.831,199.0053.9 %5.0579.7361.2789.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,044.331,979.9235.0 %5.0666.83339.9449.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,536.501,815.0060.0 %5.0990.08697.0529.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,069.661,367.0055.5 %5.0685.82258.9662.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,612.983,944.54-9.2 %0.0761.96972.86-27.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,254.284,305.0073.5 %5.05,287.711,100.4479.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,526.872,082.0017.6 %5.0535.26602.82-12.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,965.311,392.0072.0 %5.01,102.531,191.88-8.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,421.861,891.2044.7 %5.0818.9554.5193.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,181.0310,607.0019.5 %5.01,237.30537.6556.5 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน83,303.0081,362.952.3 %1.0466.73524.71-12.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,994.538,316.5736.0 %5.04,254.882,892.7532.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,533.352,073.0041.3 %5.0885.4576.0091.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,451.041,597.0034.8 %5.061.6761.75-0.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,948.66646.0066.8 %5.072.5757.4320.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,194.455,655.00-8.9 %0.089.9464.7028.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,709.22634.0082.9 %5.0780.92127.0183.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,041.40696.0077.1 %5.0628.79360.4342.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,636.293,902.70-7.3 %0.0856.98335.1460.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,789.882,736.0027.8 %5.01,584.78360.0777.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,988.635,619.0019.6 %5.01,541.56607.3760.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,357.041,116.6282.4 %5.0761.89181.4576.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,999.289,643.17-60.7 %0.01,503.5360.5596.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,580.3112,603.0113.6 %5.01,771.641,047.7540.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,916.202,178.0080.0 %5.0609.78123.9779.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,673.483,498.704.8 %2.0914.02288.5568.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,319.071,839.0044.6 %5.0780.90435.7644.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,837.18271.3292.9 %5.0799.94185.2576.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,301.624,286.0041.3 %5.0819.1763.2592.3 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,584.312,380.0079.5 %5.0802.78473.3141.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 60,496.7234,127.2943.6 %5.0994.39776.1821.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,933.13735.0074.9 %5.0495.66355.2828.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,410.045,054.1051.4 %5.01,427.45520.1963.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,153.731,627.8060.8 %5.0609.78279.6654.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,799.577,080.8519.5 %5.01,446.46952.2634.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,393.945,956.26-75.5 %0.0761.89246.4567.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,464.022,374.5031.5 %5.0705.0719.3997.2 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์56,880.95147,440.00-159.2 %0.01,782.25806.7254.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 130,435.3012,430.1159.2 %5.01,344.711,044.0522.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 239,541.9016,848.0057.4 %5.01,637.40427.5473.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,011.486,627.9771.2 %5.0302.35263.1313.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,514.602,405.934.3 %2.0327.14237.5027.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์752,832.8866,928.6591.1 %5.04,314.39651.3184.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน56,576.233,460.0093.9 %5.0871.34866.850.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี56,196.3021,262.6562.2 %5.0824.22549.3433.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล38,520.1725,543.0033.7 %5.0960.27810.8315.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,540.7621,984.00-25.3 %0.02,212.62324.4985.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,100.263,831.0057.9 %5.0893.761,070.75-19.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,863.481,079.0062.3 %5.0514.71206.1559.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,478.9814,464.0021.7 %5.05,280.362,773.8047.5 %5.0
รวม 1,574,563 632,700 59.82 % 70,438 30,579 56.59 %