จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,631.771,110.0057.8 %5.0538.64220.0059.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช28,213.4519,218.7631.9 %5.0536.54451.0015.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช13,714.778,017.5041.5 %5.083.5297.69-17.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,778.472,289.0073.9 %5.057.68252.10-337.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,116.022,282.0026.8 %5.0728.80190.5973.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,076.101,890.0038.6 %5.0709.7919.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช23,388.6424,948.35-6.7 %0.03,838.49852.5777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช5,392.650.00100.0 %5.0462.3657.9587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,781.22452.0088.0 %5.0185.8258.1468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,639.89480.0086.8 %5.0178.0071.5459.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,930.831,552.0060.5 %5.0462.0343.2390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,773.95198.0094.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,657.19708.0080.6 %5.0246.14107.3056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,711.80557.0085.0 %5.0353.5333.9590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,823.80765.0080.0 %5.0246.3635.8585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,962.362,110.5057.5 %5.0603.8136.1694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,862.35321.0091.7 %5.0274.8057.9578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,871.21382.0090.1 %5.0369.0570.1681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,587.781,254.0072.7 %5.0278.8676.0072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,183.94799.0084.6 %5.0234.0037.7783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,105.30550.0086.6 %5.0440.3851.3088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,562.26578.0083.8 %5.0407.1738.1190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,240.97992.0076.6 %5.0337.02106.4968.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,766.70416.0089.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,615.68505.0086.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,658.55411.0088.8 %5.0173.8127.1584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,824.45505.0086.8 %5.0246.6270.2971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,795.80528.0086.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,816.444,884.6616.0 %5.0785.8598.8087.4 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,599.191,544.9957.1 %5.0602.7993.1084.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,899.746,784.711.7 %0.51,812.71513.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35226.1026.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,576.451,227.0052.4 %5.06,286.94279.3095.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,973.44984.0066.9 %5.0718.66286.9060.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,517.871,400.0060.2 %5.0484.48304.0037.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.7756.7491.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,095.683,722.0027.0 %5.01,280.25847.2033.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,727.191,672.0055.1 %5.0880.93747.6015.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบ31,689.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96,984.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,886.631,574.6059.5 %5.01,533.4792.8093.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,971.161,388.0076.8 %5.01,869.771,322.4729.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,054.846,957.56-14.9 %0.01,907.791,891.770.8 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,788.994,736.31-25.0 %0.0709.221,048.11-47.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,895.184,535.0134.2 %5.02,174.012,285.00-5.1 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,420.783,292.8025.5 %5.01,120.59473.1057.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,069.5813,469.42-21.7 %0.01,307.8035.1597.3 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช152,585.33103,277.0032.3 %5.0721.880.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,848.0915,716.67-59.6 %0.03,490.285,460.20-56.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,897.683,190.0018.2 %5.01,033.06560.5045.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,356.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5550.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สอต.นครศรีธรรมราช3,479.711,499.0056.9 %5.081.4697.45-19.6 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,962.151,132.0042.3 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,962.15411.0079.1 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,145.551,125.0064.2 %5.0759.29530.6430.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,794.874,403.818.2 %4.01,071.10405.0362.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,916.0529,593.00-231.9 %0.02,307.132,921.92-26.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,848.406,929.0021.7 %5.01,584.52713.8454.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,162.723,179.0023.6 %5.01,128.13610.6245.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช5,688.7613,254.00-133.0 %0.01,603.5455.0096.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,705.47321.5993.2 %5.01,128.14570.0049.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,229.044,723.98-11.7 %0.01,071.10313.7670.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,993.882,706.0045.8 %5.01,432.38451.0368.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,727.303,141.0045.2 %5.01,542.58962.3537.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,507.545,131.0021.2 %5.0899.95110.7187.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช31,144.043,883.6587.5 %5.0631.19414.8434.3 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 185,646.94120,000.0035.4 %5.02,392.96990.0058.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 42,017.7423,778.3743.4 %5.0879.95698.5420.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,720.595,100.0024.1 %5.0475.62286.0039.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,674.871,600.0040.2 %5.0557.66278.3550.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,209.194,428.0015.0 %5.01,185.20600.8249.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,460.991,533.9055.7 %5.0766.82364.5152.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,954.433,200.0019.1 %5.01,052.07148.2085.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช5,089.983,378.0033.6 %5.01,844.72791.8857.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,895.924,664.0520.9 %5.01,063.55772.3527.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช35,967.506,751.8981.2 %5.0757.09300.9460.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)27,199.899,966.0063.4 %5.02,833.13611.5278.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 134,993.9958,073.33-66.0 %0.0926.11681.6326.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 234,054.7110,898.0068.0 %5.01,676.46797.9152.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 319,746.3111,304.0042.8 %5.02,575.991,122.4256.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 19,869.2516,198.4218.5 %5.01,342.58685.8548.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช18,345.0313,623.6625.7 %5.0456.05249.8645.2 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล40,838.3360.2099.9 %5.0713.43618.0713.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,617.745,400.0018.4 %5.0305.41244.0020.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช91,721.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช49,775.0520,000.0059.8 %5.01,329.18237.5082.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล774,216.1926,883.0096.5 %5.01,101.09206.5881.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช176,906.02506.4099.7 %5.01,160.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช28,823.8218,514.3335.8 %5.0786.60632.4819.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช481,712.6337,793.2092.2 %5.01,109.081,963.52-77.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,527.0914,792.0031.3 %5.0904.33949.23-5.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช46,817.3118,000.0061.6 %5.0888.35165.0081.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร41,695.4310,050.0075.9 %5.0957.38811.0615.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,942.0611,888.0048.2 %5.0766.38322.2358.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง167,159.4437,803.9677.4 %5.01,388.06810.5041.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช21,280.8037,947.00-78.3 %0.02,703.292,210.7118.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช26,727.8920,213.6224.4 %5.03,411.862,763.9819.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช117,685.1262,500.0046.9 %5.02,086.15731.5064.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,891.634,526.33-16.3 %0.01,014.04465.5054.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,288.751,861.0043.4 %5.0785.85392.2250.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช46,942.4745,820.002.4 %1.05,603.114,465.2920.3 %5.0
รวม 3,034,862 1,004,666 66.90 % 103,739 55,314 46.68 %