จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,875.971,607.0067.0 %5.0412.23178.5656.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37172.55-190.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,914.091,460.0049.9 %5.0348.81125.8063.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,377.352,188.0035.2 %5.0678.4276.0188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,099.559,330.007.6 %3.52,218.70695.0868.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,715.80453.0087.8 %5.0289.3771.2075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,746.36611.0083.7 %5.0328.4337.4488.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,710.35542.0085.4 %5.0420.3869.3383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,617.631,249.0073.0 %5.0308.6160.4080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,800.701,068.0071.9 %5.0349.1457.7383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,707.28694.0081.3 %5.0202.0945.7877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,731.54819.0078.1 %5.0332.95107.3567.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,678.434,068.0013.0 %5.0849.460.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,368.292,763.5218.0 %5.0678.39658.532.9 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,517.951,381.7669.4 %5.0362.63163.4654.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,362.62621.0073.7 %5.0404.81302.6525.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,873.851,839.0052.5 %5.0925.66188.8179.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่5,063.284,157.0017.9 %5.0906.64473.4147.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,201.251,605.0049.9 %5.0659.38287.0856.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,230.671,720.0046.8 %5.0716.34473.1034.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,818.092,651.0054.4 %5.0895.901,662.79-85.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,148.361,506.0029.9 %5.0472.98327.9530.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,641.644,072.0912.3 %5.01,267.95903.3028.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,576.312,310.0035.4 %5.0609.66110.4581.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,356.8411,824.9011.5 %5.01,096.80301.1572.5 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่797,706.69881,924.00-10.6 %0.04,227.04403.7590.4 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,890.192,199.0055.0 %5.0792.49498.9237.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,071.336,232.0011.9 %5.080.1068.6214.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,175.341,385.0056.4 %5.0697.42127.3081.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,170.69805.0074.6 %5.0509.39187.3763.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,385.903,025.0010.7 %5.0716.44662.037.6 %3.5
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่6,169.842,494.0059.6 %5.0773.47251.5267.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,530.6612,258.619.4 %4.51,286.92114.0091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,960.072,105.0028.9 %5.0640.36318.2550.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,839.872,570.6446.9 %5.0830.54473.8442.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,185.512,520.0039.8 %5.0697.42458.7434.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,996.371,553.0068.9 %5.0849.54426.2049.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,251.162,699.0036.5 %5.0564.3076.0086.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,240.083,031.0073.0 %5.0735.46401.9845.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่67,221.2419,427.0071.1 %5.01,220.74693.5043.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,702.622,120.6021.5 %5.0431.24210.3351.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,816.723,184.0045.3 %5.0887.63388.5256.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่2,881.411,989.0331.0 %5.0583.37246.0557.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,768.373,918.3317.8 %5.0811.52379.0553.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,529.222,985.0034.1 %5.0697.47202.7370.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,932.169,332.9814.6 %5.03,017.38293.0990.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่54,756.3911,998.0078.1 %5.01,718.79502.4070.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,837.323,826.5334.4 %5.0400.93435.10-8.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่64,170.4856,823.0011.4 %5.01,248.21617.5050.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่23,305.2618,724.0019.7 %5.0786.96626.6120.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,121.049,912.3038.5 %5.0638.61393.4038.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม26,210.9815,507.0040.8 %5.0625.84329.1247.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก26,940.7824.6099.9 %5.0654.82791.01-20.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่34,523.5714,203.0058.9 %5.010,616.921,136.9089.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,321.391,856.3244.1 %5.0637.54416.9034.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,472.191,041.0057.9 %5.0374.14332.5011.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,982.171,500.0095.8 %5.03,148.13400.0087.3 %5.0
รวม 1,372,201 1,163,714 15.19 % 57,696 20,414 64.62 %