จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,362.02746.0068.4 %5.0376.72188.8049.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา12,797.2825,191.93-96.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,881.067,218.4144.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,455.393,116.109.8 %4.5566.88169.2270.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,109.841,289.8558.5 %5.0623.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,961.539,693.572.7 %1.01,726.86629.8563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,305.87685.0084.1 %5.0228.4680.7964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว445.79435.002.4 %1.0475.0872.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,450.48402.0091.0 %5.0256.149.8396.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,120.04403.0090.2 %5.0188.0589.4852.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,007.451,128.6071.8 %5.0356.43117.2567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,182.64401.0090.4 %5.0209.2088.5757.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,932.39625.0089.5 %5.0321.5076.1076.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,851.033,575.0026.3 %5.0833.11972.80-16.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,037.876,800.0054.8 %5.0871.14640.7826.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,593.211,705.0062.9 %5.0871.14483.5544.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,583.561,055.0070.6 %5.0382.96488.39-27.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,899.711,181.0059.3 %5.0373.74325.2213.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,630.112,085.0042.6 %5.0653.53568.1013.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,753.513,939.0041.7 %5.0965.16712.5026.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,200.062,630.0037.4 %5.01,023.27957.566.4 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,107.581,165.0062.5 %5.0623.93132.4078.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา10,085.9712,568.38-24.6 %0.01,061.30264.5575.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,569.002,082.0041.7 %5.0501.40178.4464.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,215.21972.0069.8 %5.0680.98142.7979.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,744.68833.0069.7 %5.0509.87367.6527.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,475.862,792.0019.7 %5.0681.01156.2777.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,659.3243,495.06-668.6 %0.01,175.401,237.57-5.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,050.363,424.1015.5 %5.01,080.32672.5937.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,702.794,020.0014.5 %5.01,308.51495.5862.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา8,493.085,604.1134.0 %5.0703.85154.6878.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,757.721,648.0084.7 %5.0623.93945.72-51.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,420.292,490.5127.2 %5.0627.13444.7529.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,570.643,567.0052.9 %5.0719.0164.2291.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,129.012,706.6055.8 %5.0719.01245.5065.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,702.033,246.60-20.2 %0.0437.30189.3456.7 %5.0
สพ.พังงา10,928.151,925.0082.4 %5.01,607.24368.9677.0 %5.0
รจจ.พังงา 69,091.4084,510.00-22.3 %0.0671.21414.7538.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,500.59710.0071.6 %5.0414.76111.2173.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,258.342,889.0076.4 %5.0900.74694.0522.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,365.291,012.0076.8 %5.0488.81127.3074.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,772.565,733.21-20.1 %0.0721.89605.0916.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,116.062,020.0035.2 %5.0661.96186.0471.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,996.8311,343.5519.0 %5.02,582.58338.1986.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)22,977.838,393.5863.5 %5.01,588.17180.6888.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา25,475.137,906.1969.0 %5.01,590.48295.6781.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,289.212,990.7063.9 %5.0295.21198.0832.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,746.2260,073.80-18.4 %0.0996.95461.6053.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา12,885.9118,795.82-45.9 %0.0583.81306.0047.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง23,577.1014,719.9937.6 %5.0650.11291.4855.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า17,264.615,964.1265.5 %5.0672.21277.6958.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,204.7117,449.81-22.8 %0.01,471.681,457.171.0 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,400.161,978.0041.8 %5.0738.03586.9320.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,673.88448.0083.2 %5.0452.82230.3049.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,946.188,897.9740.5 %5.03,934.853,215.0318.3 %5.0
รวม 514,715 422,681 17.88 % 43,780 22,711 48.12 %