จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,711.50721.0073.4 %5.0211.41240.06-13.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11578.81-528.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,294.769,933.9148.5 %5.063.33251.69-297.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,880.0114,910.99-284.3 %0.0553.70218.5060.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,109.611,385.0055.5 %5.0458.6296.6678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,204.6822,406.5520.6 %5.03,215.94750.5076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,562.324,470.0069.3 %5.0401.5752.2587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,145.412,340.0054.5 %5.0382.5595.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,995.381,390.0072.2 %5.0386.4047.5087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,076.741,477.0070.9 %5.0390.26111.1571.5 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,619.114,641.0029.9 %5.0610.74218.4564.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,055.8245.9095.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,143.337,610.17-83.7 %0.0781.89698.2510.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,728.581,966.0070.8 %5.01,051.96179.9882.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,988.432,255.0043.5 %5.0762.87375.7350.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,422.062,498.0027.0 %5.0439.60232.9247.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,917.821,634.0044.0 %5.0344.52209.6239.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,210.242,615.0018.5 %5.0439.60414.105.8 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,731.052,214.00-27.9 %0.0342.3170.9679.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,957.501,994.0049.6 %5.0762.87566.6825.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,120.702,866.008.2 %4.0439.60229.6247.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,947.384,711.0020.8 %5.01,238.2752.9195.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,078.173,956.003.0 %1.5781.89781.240.1 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,274.574,536.00-6.1 %0.0762.87622.4218.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,996.0017,834.4415.1 %5.0247.09256.02-3.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,725.02949.0045.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,197.311,518.0052.5 %5.0496.6562.3287.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,100.101,423.2054.1 %5.0401.57264.1734.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,975.193,817.004.0 %2.0705.82321.8154.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,042.4130,918.33-411.7 %0.01,352.371,634.86-20.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,167.61660.0087.2 %5.01,276.30814.9836.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,847.201,491.0061.2 %5.0705.82428.2039.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,039.7713,154.32-117.8 %0.01,181.2291.6392.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,199.571,964.0038.6 %5.0420.58651.86-55.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,687.385,266.20-42.8 %0.0629.76589.706.4 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,855.131,948.0049.5 %5.0705.82230.1767.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,411.431,761.7748.4 %5.0515.66210.7959.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,623.843,637.00-0.4 %0.0591.73297.9949.6 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,645.844,854.1054.4 %5.0361.33268.7725.6 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 53,347.8736,484.5031.6 %5.0888.68470.9247.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,665.23832.0068.8 %5.0249.4453.4278.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,729.342,529.9032.2 %5.0667.79158.2176.3 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,286.737,451.10-40.9 %0.01,067.13152.3885.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,926.572,450.0037.6 %5.0762.87170.2577.7 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,173.371,103.0065.2 %5.0476.65233.3251.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,269.723,719.00-13.7 %0.0439.60207.7752.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต35,027.1011,847.0066.2 %5.0638.67615.873.6 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,969.233,877.53-30.6 %0.0263.96105.0060.2 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,614.2157,052.60-30.8 %0.0640.16285.0055.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต142,440.7786,964.0038.9 %5.0423.17444.60-5.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,125.0418,355.01-1.3 %0.0360.76223.3438.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,632.2613,748.40-0.9 %0.01,006.821,001.530.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,945.774,255.00-7.8 %0.0496.65341.5631.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,728.59620.0077.3 %5.0268.46136.7749.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบ69,065.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,665.58ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,603.6412,312.0068.1 %5.02,540.524,560.00-79.5 %0.0
รวม 600,119 457,328 23.79 % 36,754 22,424 38.99 %